Dokumentācija

Dokumentācija

Dokumenta nosaukums Lejupielāde
Rīgas 93. vidusskolas nolikums
Tiešsaistes nodarbību kārtība
Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu
Izglītojamo sūdzību un ierosinājumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
Rīgas 93. vidusskolas pašvērtējuma ziņojums
Rīgas 93. vidusskolas attīstības plāns
Parādu piedziņas kārtība
Personāla atlase
Mācību sasniegumu vērtēšana 
Izglītojamo drošības noteikumi 
Ugunsdrošības noteikumi 
Elektrodrošība 
Pirmās palīdzības sniegšana
Izglītojamo iepazīstināšana ar droš. not. (veidlapa)
Atsauksmes par ekskursiju (veidlapa)
Pieteikums pasākumam (veidlapa)
Droš. not. ekskursijās, pārgājienos, pastaigās 
Ceļu satiksmes noteikumi
Droš. not.  sporta nodarbībās un sacensībās  sporta zālē un sporta laukumā  
Instruktāža sporta pasākumos (veidlapa) 
Drošības noteikumi nodarbībām  mājturības un tehnoloģiju kabinetā 
 Drošības noteikumi nodarbībām  mājturības un tehnoloģiju kabinetā 
Drošības noteikumi nodarbībām informātikas kabinetā
Drošības noteikumi nodarbībām ķīmijas kabinetā
Drošības noteikumi nodarbībām fizikas kabinetā 
Drošības noteikumi nodarbībām bioloģijas un dabaszinību kabinetā 
Drošības noteikumi peldbaseinā
Drošības noteikumi nestandarta  un ārkārtas situācijās 
 Drošības noteikumi uz ūdens un ledus
Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība