Dokumentācija

Dokumentācija

Dokumenta nosaukums Lejupielāde
Rīgas 93. vidusskolas nolikums
Iekšējās kontroles sistēma epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai
Skolēnu pašpārvaldes reglaments
Grozījumi Rīgas 93.vidusskolas 2016.gada 30.septembra
iekšējos noteikumos Nr.VS93-16-1-nts „Kārtība, kādā Rīgas 93.vidusskolā
uzturas nepiederošas personas”
Kārtība, kādā Rīgas 93.vidusskolā uzturas nepiederošas personas
Attālinātā mācību procesa organizēšanas un īstenošanas kārtība
Tiešsaistes nodarbību kārtība
Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu
Izglītojamo sūdzību un ierosinājumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
Rīgas 93. vidusskolas pašvērtējuma ziņojums
Rīgas 93. vidusskolas attīstības plāns
Parādu piedziņas kārtība
Personāla atlase
Mācību sasniegumu vērtēšana 
Grozījumi Rīgas 93. vidusskolas 2020. gada 11. septembra iekšējos noteikumos
“Rīgas 93. vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība “
Izglītojamo drošības noteikumi 
Ugunsdrošības noteikumi 
Elektrodrošība 
Pirmās palīdzības sniegšana
Izglītojamo iepazīstināšana ar droš. not. (veidlapa)
Atsauksmes par ekskursiju (veidlapa)
Pieteikums pasākumam (veidlapa)
Droš. not. ekskursijās, pārgājienos, pastaigās 
Ceļu satiksmes noteikumi
Droš. not.  sporta nodarbībās un sacensībās  sporta zālē un sporta laukumā  
Instruktāža sporta pasākumos (veidlapa) 
Drošības noteikumi nodarbībām  mājturības un tehnoloģiju kabinetā 
 Drošības noteikumi nodarbībām  mājturības un tehnoloģiju kabinetā 
Drošības noteikumi nodarbībām informātikas kabinetā
Drošības noteikumi nodarbībām ķīmijas kabinetā
Drošības noteikumi nodarbībām fizikas kabinetā 
Drošības noteikumi nodarbībām bioloģijas un dabaszinību kabinetā 
Drošības noteikumi peldbaseinā
Drošības noteikumi nestandarta  un ārkārtas situācijās 
 Drošības noteikumi uz ūdens un ledus
Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība