RĪGAS 93.VIDUSSKOLAS PADOME

RĪGAS 93.VIDUSSKOLAS PADOME

Rīgas 93.vidusskolas padomes (Skolas padome) mērķis ir nodrošināt vecāku vai personu, kas realizē aizgādību, pedagogu, izglītojamo, pašvaldības, citu valsts, pašvaldības institūciju, nevalstisko organizāciju un sabiedrības savstarpējo sadarbību Skolas nolikumā noteikto darbības mērķu sasniegšanā un galveno uzdevumu realizēšanā.
Skolas padome darbojas pamatojoties uz <<Skolas padomes nolikumu>>
Skolēnu vecākiem, pedagogiem un izglītojamajiem saziņai ar Skolas padomi ir izveidota e-pasta adrese: r93vs.skolaspadome@gmail.com, uz kuru lūdzam sūtīt savus ierosinājumus, priekšlikumus un jautājumus apspriešanai Skolas padomē.

Skolas padomes vecāku pārstāvji

Nr.p.k. Klašu grupa Vecāka vārds, uzvārds  

Amats

1.        1.kl. Gita Rutka
2.        2.kl. Jānis Baranovskis
3.        3.kl. Kristīne Grotus
4.        4.kl. Ilze Borance
5.        5.kl. Ilze Zalpētere
6.        6. kl. Ieva Kondratenko
7.        Ija Ladusāne
8.        7. kl. Indra Ozoliņa Padomes priekšsēdētāja
9.        8. kl. Daiga Dalmatova Padomes priekšsēdētājas vietniece
10.   Iluta Pļaviņa
11.   9.kl. Inese Mihailova
12.   10.kl. Pārstāvis
13.   11.kl. Aivars Gontarevs
14.   12.kl. Pārstāvis

 

Skolas padomes skolas un pašvaldības pārstāvji

  • Gunita Kļaviņa – direktore;
  • Daiga Stipina – direktora vietniece izglītības jomā, padomes protokolista vietniece;
  • Arnis Kauķis – direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajos jautājumos;
  • Arnita Vītola – sākumskolas pedagogs, klases audzinātāja;
  • Sandra Saulīte – latviešu valodas un literatūras skolotāja, klases audzinātāja, bibliotekāre, padomes protokoliste;
  • Vilnis Bekmanis – informātikas skolotājs, klases audzinātājs, sporta organizators.

Pašvaldības pārstāvis –  pārstāvis no RD IKSD Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības skolu nodaļas.

Skolas padomes izglītojamo pārstāvji

  • Elīna Lazda – 11.klases izglītojamā;
  • Patrīcija Gransberga – 11.klases izglītojamā;
  • Džavids Gubatovs – 10.klases izglītojamais.