RĪGAS 93.VIDUSSKOLAS PADOME

RĪGAS 93.VIDUSSKOLAS PADOME

Rīgas 93.vidusskolas padomes (Skolas padome) mērķis ir nodrošināt vecāku vai personu, kas realizē aizgādību, pedagogu, izglītojamo, pašvaldības, citu valsts, pašvaldības institūciju, nevalstisko organizāciju un sabiedrības savstarpējo sadarbību Skolas nolikumā noteikto darbības mērķu sasniegšanā un galveno uzdevumu realizēšanā.
Skolas padome darbojas pamatojoties uz <<Skolas padomes nolikumu>>
Skolēnu vecākiem, pedagogiem un izglītojamajiem saziņai ar Skolas padomi ir izveidota e-pasta adrese: r93vs.skolaspadome@gmail.com, uz kuru lūdzam sūtīt savus ierosinājumus, priekšlikumus un jautājumus apspriešanai Skolas padomē.

Skolas padomes vecāku pārstāvji

Nr.p.k. Klašu grupa Vecāka vārds, uzvārds Amats skolas padomē
1.        1.kl. Ija Zvanere-Aizupiete  
2.        2.kl. Evita Biļčuka  
3.        3.kl. Rita Špilka  
4.        4.kl. Aigars Leonovs  
5.        5.kl. Kristīne Grotus  
6.        6. kl. Ilze Borance  
7. 7.kl. Sanda Roze  
8.        8. kl. Ija Ladusāne – Ozola Padomes priekšsēdētājas vietniece
9.   9.kl. Agita Pavarda
10.   10.kl. Daiga Dalmatova Padomes priekšsēdētāja
11.   11.kl. Inese Nagle  
12.   12.kl. Ivita Neimane  

 

Skolas padomes skolas un pašvaldības pārstāvji

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amats skolā Amats skolas padomē
13.        Gunita Kļaviņa direktore  
14.        Daiga Stipina direktora vietniece izglītības jomā  
15.        Arnis Kauķis direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajos jautājumos  
16.        Arnita Vītola sākumskolas skolotāja, klases audzinātāja Padomes protokolistes vietniece
17.        Sandra Saulīte latviešu valodas un literatūras skolotāja, klases audzinātāja Padomes protokoliste
18.        Vilnis Bekmanis informātikas skolotājs, klases audzinātājs, sporta organizators  

 

Pašvaldības pārstāvis

19. Pārstāvis no RD IKSD Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības skolu nodaļas

 

Skolas padomes izglītojamo pārstāvji

Nr.p.k. Klašu grupa Vārds, uzvārds Amats skolas padomē
20.        10.kl. Alise Zakse  
21.        11.kl. Nikola Kleinberga  
22.        12.kl. Sanda Paeglīte