RĪGAS 93.VIDUSSKOLAS PADOME

RĪGAS 93.VIDUSSKOLAS PADOME

Rīgas 93.vidusskolas padomes (Skolas padome) mērķis ir nodrošināt vecāku vai personu, kas realizē aizgādību, pedagogu, izglītojamo, pašvaldības, citu valsts, pašvaldības institūciju, nevalstisko organizāciju un sabiedrības savstarpējo sadarbību Skolas nolikumā noteikto darbības mērķu sasniegšanā un galveno uzdevumu realizēšanā.
Skolas padome darbojas pamatojoties uz <<Skolas padomes nolikumu>>

Rīgas 93.vidusskolas padome

Skolas padomes vecāku pārstāvji

Nr.p.k. Klašu grupa Vecāka vārds, uzvārds Amats skolas padomē
1.        1.kl. Tatjana Ontensone
2.        2.kl. Gatis Ernstons
3.        3.kl. Sigita Daņilovska Padomes priekšsēdētājas vietniece
4.        4.kl. Rita Špilka
5.        5.kl. Aigars Leonovs
6.        6. kl. Kristīne Grotus
7. 7.kl. Ilze Borance
8.        8. kl. Sanda Roze
9.   9.kl. Ija Ladusāne – Ozola
10.   10.kl. Evita Bērziņa
11.   11.kl. Daiga Dalmatova Padomes priekšsēdētāja
12.   12.kl. Inese Nagle  

 

Skolas padomes skolas un pašvaldības pārstāvji

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amats skolā Amats skolas padomē
13.        Gunita Kļaviņa direktore  
14.        Indra Duka direktora vietniece izglītības jomā  
15.        Arnis Kauķis direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajos jautājumos  
16.        Arnita Vītola sākumskolas skolotāja, klases audzinātāja Padomes protokolistes vietniece
17.        Sandra Saulīte latviešu valodas un literatūras skolotāja, klases audzinātāja Padomes protokoliste
18.        Artūrs Šimkuns Datorikas, programmēšanas skolotājs, direktora vietnieks izglītības jomā  

 

 Pašvaldības pārstāvis

19. Pārstāvis no RD IKSD Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības skolu nodaļas

 Skolas padomes izglītojamo pārstāvji

Nr.p.k. Klašu grupa Vārds, uzvārds Amats skolas padomē
20.        10.kl. Valts Volkolakovs  
21.        11.kl. Alise Zakse  

Skolēnu vecākiem, pedagogiem un izglītojamajiem saziņai ar Skolas padomi ir izveidota e-pasta adrese: r93vs.skolaspadome@gmail.com, uz kuru lūdzam sūtīt savus ierosinājumus, priekšlikumus un jautājumus apspriešanai Skolas padomē.