RĪGAS 93.VIDUSSKOLAS PADOME

RĪGAS 93.VIDUSSKOLAS PADOME

Rīgas 93.vidusskolas padomes (Skolas padome) mērķis ir nodrošināt vecāku vai personu, kas realizē aizgādību, pedagogu, izglītojamo, pašvaldības, citu valsts, pašvaldības institūciju, nevalstisko organizāciju un sabiedrības savstarpējo sadarbību Skolas nolikumā noteikto darbības mērķu sasniegšanā un galveno uzdevumu realizēšanā.
Skolas padome darbojas pamatojoties uz <<Skolas padomes nolikumu>> 

Grozījumus padomes nolikumā atradīsiet šeit>>>

Rīgas 93.vidusskolas padome

Skolas padomes vecāku pārstāvji

Nr.p.k. Klašu grupa Vecāka vārds, uzvārds Amats skolas padomē
1. 1.kl. Valentīna Želve  
2.        2.kl. Tatjana Ontensone / Kristīne Kazaka  
3.        3.kl. Gatis Ernstsons  
4.        4.kl. Sigita Daņilovska  
5.        5.kl. Rita Špilka  
6.        6.kl. Olga Kauste  
7.        7. kl. Kristīne Grotus  
8. 8.kl. Māris Aišpurs  
9.        9. kl. Sanda Roze / Inga Liskina  
10.   10.kl. Ija Ladusāne – Ozola Priekšsēdētājas vietniece
11.   11.kl. Sandra Šulca Protokolistes vietniece
12.   12.kl. Daiga Dalmatova Priekšsēdētāja

Skolas padomes skolas un pašvaldības pārstāvji

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amats skolā Amats skolas padomē
13.        Gunita Kļaviņa direktore  
14.        Indra Duka direktora vietniece izglītības jomā  
15.        Arnis Kauķis direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajos jautājumos  
16.        Arnita Vītola sākumskolas skolotāja, klases audzinātāja  
17.        Sandra Saulīte latviešu valodas un literatūras skolotāja, klases audzinātāja Protokoliste
18.        Artūrs Šimkuns Datorikas, programmēšanas skolotājs, direktora vietnieks izglītības jomā  

 Pašvaldības pārstāvis

19. Pārstāvis no RD IKSD Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības skolu nodaļas

 Skolas padomes izglītojamo pārstāvji

Nr.p.k. Klašu grupa Vārds, uzvārds Amats skolas padomē
20.        10.kl. Aleksa Rapoporta  
21.        11.kl. Vanesa Formakova  
22.        12.kl. Alise Zakse  

Skolēnu vecākiem, pedagogiem un izglītojamajiem saziņai ar Skolas padomi ir izveidota e-pasta adrese: r93vs.skolaspadome@gmail.com, uz kuru lūdzam sūtīt savus ierosinājumus, priekšlikumus un jautājumus apspriešanai Skolas padomē.