ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“PuMPuRS”)

ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“PuMPuRS”)

 

Projekts PuMPuRS


ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” projekta numurs: 8.3.4.0/16/1/001
Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 1.marts– 2022. gada 31. decembris
Projekta mērķis:

 • Mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu;
 • Veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Projekta īstenotājs:

 • Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Projekta mērķauditorija:

 • 5.-12.klašu izglītojamie.

Sadarbības partneri:

 • Pašvaldība;
 • Skola;
 • Sociālais dienests ;
 • Bāriņtiesa.
 • Nevalstiskās organizācijas

Projekta grupas koordinators Rīgas 93.vidusskolā:

 • Sintija Gerdena

Plānotās aktivitātes:

 • Bērnu un jauniešu ar risku pārtraukt mācības un pamest skolu identificēšana un konkrētu risku noskaidrošana;
 • Individuālu atbalsta pasākumu plānu izveide;
 • Individuālo konsultāciju un individuālo atbalsta pasākumu nodrošināšana.

Projekta īstenošanas pamats:
2016. gada 12. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi”.