Uzņemšana

Uzņemšana

Pretendentu reģistrācija 1. klasēm

2022./2023. un 2023./2024. mācību gadam.

Skolas kancelejā pieņem vecāku iesniegumus katru darba dienu plkst. 9.00 – 15.00. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālr.nr. 67575557. Ierodoties skolā jāpiesakās pie dežuranta.

Saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.137., kad bērns ir sasniedzis obligāto izglītības vecumu (5 gadi), vecāki var pieteikt bērnu skolā uzņemšanai 1.klasē. Lai to izdarītu, vecākiem ir jāiesniedz iesniegums – vai nu iesniegt papīra formātā klātienē vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz skolas e-pasta adresi r93vs@riga.lv  vai oficiālo e-adresi, izmantojot savu aktivizēto oficiālās e-adreses kontu portālā Latvija.lv.

Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likumu, bērnam vispārīgajā izglītības iestādē mācības jāuzsāk tajā kalendārajā gadā, kurā viņam aprit septiņi gadi.

Skat.noteikumus: https://likumi.lv/doc.php?id=272231

Mikrorajonu informācijas sistēma šeit>>>

Pretendenta iesniegumu atradīsiet šeit>>>

Uzņemšanas iesniegumu atradīsiet šeit>>>

Iesnieguma atsaukumu atradīsiet šeit>>>


Uzņemšana vidusskolā

RD IKSD mājas lapā ir publicēta informācija par pieteikšanos apvienotajam  iestājpārbaudījumam skolēnu uzņemšanai 10.klasēs 2022./2023.gadā.

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=pieteiksanas-vienotam-iestajparbaudijumam-rigas-skolu-un-valsts-gimnaziju-10-klase-9214

Sadaļā  “PAPILDU INFORMĀCIJA” ir ievietota informācija par apvienotā iestājpārbaudījuma organizēšanu. Norādām, ka informācija tiek papildināta!

 1. Noteikumus par iestājpārbaudījumiem lasi šeit>>>
 2. Rīgas 93.vidusskolas uzņemšanas noteikumus vispārējās vidējās izglītības programmā lasi šeit>>>
 3. Iesnieguma veidlapa šeit>>>
Aktuālo  informāciju par iestājpārbaudījumiem, lūdzu skatīt šeit>>>

Stājoties skolā, jāiesniedz informācija par iestājpārbaudījuma rezultātu angļu valodā un matemātikā (optimālā līmenī) šādi dokumenti:

  1. vecāku iesniegums (uzrādot iesniedzēja un izglītojamā personu apliecinošu dokumentu);
  2. apliecība un sekmju izraksts par pamatizglītību;
  3. medicīnas dokumenti: forma 026 (medicīnas karte) un forma 063 (pošu karte)

  Iepazīsties ar vispārējās vidējās izglītības programmas virzieniem:

Attēls Attēls