Uzņemšana vidusskolā uz 10.klasi 2024./2025.m.g.

Uzņemšana vidusskolā uz 10.klasi 2024./2025.m.g.

Uzņemšanas Rīgas 93. vidusskolas 10. klasē konkursa rezultāti

Pretendentu rindā noteiktajā termiņā saņemti un  reģistrēti 248 pieteikumi.

Uzņemtajiem pretendentiem Rīgas 93.vidusskolā darba dienās no 2024.gada 10. jūlija līdz 16. jūlijam (ieskaitot) no plkst. 9.00 līdz 15.00 jāiesniedz klātienē:

 1. apliecības un sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu), ja nav uzrādīti un iesniegti iepriekš kopā ar iesniegumu.
 2. medicīnas karte (u/026).

Ja norādītajā laikā dokumenti netiek iesniegti, skola piedāvā vietu nākamajiem pretendentiem uz 10. klasi konkursā iegūto rezultātu secībā.

Gadījumos, ja saņemts atteikums no kāda skolā uzņemtā izglītojamā vecākiem, skola līdz 25.jūlijam sazināsies ar nākamā pretendentu rindā reģistrētā izglītojamā vecākiem par iespēju mācīties Rīgas 93.vidusskolas 10. klasē.

Ja mācības 10. klasē turpināsiet citā skolā, lūdzam par to informēt zvanot t. 67575557 vai rakstot uz e-pastu r93vs@riga.lv.

2024.gada 26.augustā plkst.18.00 skolā, aktu zālē notiks uzņemto 10. klases skolēnu un viņu vecāku sapulce.

Uz tikšanos vidusskolā!

Ieteiktie pretendenti uzņemšanai Rīgas 93.vidusskolas 10.klasē:

001

003

004

005

006

008

009

012

015

021

022

024

026

027

029

033

034

035

037

038

039

040

041

043

046

049

051

060

061

064

066

067

073

075

077

080

086

087

090

093

094

097

098

100

105

110

111

112

113

116

120

125

126

134

137

138

139

144

145

146

148

155

156

158

159

163

164

174

175

177

180

181

183

184

185

188

189

191

192

193

195

196

198

199

200

201

203

207

208

209

210

212

214

215

217

219

222

228

230

231

233

234

235

236

239

240

242

243

244

245

246

248

 

Pretendenti rezervē:

147

115

010

099

109

030

213

223

141

069

031

011

142

052

221

062

170

020

017

194

084

082

160

238

056

002

161

149

130

178

176

074

197

013

186

229

224

226

058

091

106

218

070

071

088

211

132

220

225

123

121

045

168

032

135

089

128

182

025

124

053

103

007

154

028

048

173

018

202

101

162

055

114

117

036

190

107

169

102

247

065

044

122

129

050

063

081

096

054

165

179

151

204

076

157

143

152

072

206

187

216

047

119

136

241

016

042

153

014

150

231

079

140

127

104

205

085

095

092

068

078

059

227

118

023

166

167

172

083

133

057


Uzņemšana Rīgas 93.vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmā 10.klasē

Pretendentu pieteikšanās konkursam uzņemšanai 10. klasēs no 25.06.2024. līdz 05.07.2024.

 1. Klātienē (Sesku ielā 72) iesniedzot iesniegumu papīra formātā no plkst. 9:00 līdz 15:00
 2. Ektroniski nosūtot uz skolas e-pastu: r93vs@riga.lv iesniegumu ar vecāka vai izglītojamā likumiskā pārstāvja drošu elektronisko parakstu līdz 05.07.2024.

Pēc reģistrēšanas VIIS pretendentu rindā, pretendentiem tiks nosūtīts reģistrācijas kods.
Uzņemšanas 10. klasēs konkursa rezultāti kodu secībā tiks paziņoti, publicējot skolas mājas lapā, 10.07.2024.
Iesnieguma pielikumā norādīto dokumentu (apliecības, sekmju izraksta un medicīnas kartes 026/u) uzradīšana un iesniegšana skolā klātienē no 10.jūlija līdz 16.jūlijam darba dienās no plkst.9.00 – 15.00. Sertifikātu kopijas nav jāiesniedz, jo rezultāti redzami reģistrējot pretendentu valsts izglītības un informācijas sistēmā (VIIS).


Dokumenta nosaukums Lejupielāde
Uzņemšanas noteikumi vispārējās vidējās izglītības programmā
Iesniegums word

 

uznemsana

Uzņemšanas noteikumi vispārējās vidējās izglītības programmā

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 39. panta otro daļu un 41. panta otro daļu un Vispārējās izglītības likuma pārejas noteikumu 52.punktu

 I. Vispārīgie jautājumi

 1. Rīgas 93. vidusskolas (turpmāk – Skola) iekšējie noteikumi „Uzņemšanas noteikumi vispārējās vidējās izglītības programmā” (turpmāk – Uzņemšanas noteikumi) nosaka kārtību Skolā izglītojamo uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmā.
 2. Skola īsteno vispārējās vidējās izglītības programmu, kura ietver padziļinātu mācību priekšmetu – angļu valoda II, ģeogrāfija II, ķīmija II, fizika II, latviešu valoda un literatūra II, sociālās zinātnes II – apguvi. Izglītojamais izvēlas kursu komplektu ar trīs padziļinātiem mācību priekšmetiem vienā no diviem virzieniem – valodu un sociālo zinātņu virziens vai vides un sociālo zinātņu virziens.
 3. Saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu starp Skolu un Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes un informācijas centru vispārējās vidējās programmas ietvaros tiek īstenots specializētais kurss “Valsts aizsardzības mācība”.
 4. Skola 10.klasē uzņem izglītojamos, kuriem ir apliecība par vispārējo pamatizglītību, sekmju izraksts un pamatizglītības sertifikāti mācību priekšmetos, kuros ir organizēti centralizētie eksāmeni.
 5. Pamatizglītības sertifikātā norādītais mācību sasniegumu vērtējums matemātikā ir konkursa atlases kritērijs izglītojamo uzņemšanai vidējās pakāpes izglītības programmā.
 6. Pretendentu rinda tiek veidota sākot no pretendenta ar augstāko punktu kopsummu, kura iegūta ņemot vērā:
  • mācību sasnieguma vērtējumu matemātikas centralizētajā eksāmenā;
  • apliecības par vispārējo pamatizglītību sekmju izrakstā norādīto mācību priekšmetu vidējo vērtējumu
 7. Ja izglītojamais ir bijis atbrīvots no valsts pārbaudes darbiem, tad ņem vērā apliecības par vispārējo pamatizglītību sekmju izrakstā norādīto mācību priekšmetu vidējo vērtējumu.
 8. Šo iekšējo noteikumu 4., 5. un 6.punkts nav attiecināmi uz brīvajām vietām pretendentiem, kuri:
  • ir patvēruma meklētāji saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem;
  • vai mācās vai ieguvuši pamatizglītību ārpus Latvijas vai starptautiskās skolas īstenotā starptautiskā izglītības programmā Latvijā.
 9. Skolas 11. un 12.klasē brīvajās vietās uzņem izglītojamos, kuriem:
  • izpildās 4.punktā noteiktās prasības;
  • vismaz 80 procenti, uzņemot 11.klasē, un 90 procenti, uzņemot 12.klasē, izglītojamajam iepriekš apgūtie mācību priekšmeti (kursi) atbilst Skolas vidējās izglītības programmas mācību priekšmetiem (kursiem) mācību plānā.
 10. Uzņemot 11. un 12.klasēs, izglītojamajam tiek noteikts termiņš pārbaudījumu nokārtošanai tajos izglītības programmas izvēlētā virziena mācību priekšmetos (kursos), kurus nav apguvis iepriekšējā izglītības iestādē.
 11. Skolas mājas lapā r93vs.lv līdz 15.jūnijam tiek publicēta informācija par termiņiem un dokumentu iesniegšanu uz 10.klasi.

II. Dokumenti

 1. Lai pretendentu pieteiktu uzņemšanai Skolas vispārējās vidējās izglītības programmā, vecāks vai likumiskais pārstāvis (turpmāk vecāks) vai pilngadīgais pretendents iesniedz Skolas direktoram adresētu iesniegumu, kurā norādīta informācija atbilstoši šo noteikumu Pielikuma
 2. Ja pretendentam iepriekšējo izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, iesniegumam pievieno lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu.

III. Uzņemšanas komisija

 1. Pretendentu uzņemšanu Skolas vispārējās vidējās izglītības programmā nodrošina uzņemšanas komisija, kuras sastāvu apstiprina Skolas direktors.
 2. Uzņemšanas komisijas pienākumi:
  • sniegt informāciju pretendentiem par Skolas izglītības programmām un uzņemšanas kārtību;
  • pieņemt izglītojamo uzņemšanai nepieciešamos dokumentus;
  • veikt pārbaudi par pretendenta atbilstību uzņemšanas prasībām;
  • izveidot pretendentu sarakstu, augstāko rezultātu secībā līdz sasniegts skolēnu skaits, kāds noteikts rīkojumā par skolēnu skaitu 10.klasēs;
  • sagatavot protokolu lēmuma pieņemšanai par pretendenta uzņemšanu vispārējās vidējās izglītības programmā.

IV. Uzņemšana 10.klasē

 1. Pretendentus, kuri atbilst šo iekšējo noteikumu 4.punktā noteiktajiem nosacījumiem, uzņem vispārējās vidējās izglītības programmās 10.klasē šādā kārtībā:
  • rezultātu secībā, ņemot vērā šo noteikumu 6.1. un 6.2. apakšpunktos minēto vērtējumu kopsummu vai, ja atbrīvots no valsts pārbaudes darbiem, 7.punktā noteikto vidējo vērtējumu.
  • atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments) rīkojumam par komplektējamo klašu skaitu Skolā;
  • atbilstoši Departamenta iekšējiem noteikumiem par minimālo un maksimālo skolēnu skaitu klasē.
 2. Izglītojamo uzņem Skolā atbilstošā klasē un izglītības programmā ar direktora rīkojumu pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.
 3. Ja dokumenti direktora noteiktā termiņā nav iesniegti, izglītojamo no attiecīgās izglītības programmas pretendentu saraksta svītro un viņa vieta tiek piedāvāta nākamajam pretendentam.

V. Noslēguma jautājums

 1. Noteikumi stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
 2. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2023. gada 19.aprīļa Rīgas 93.vidusskolas iekšējie noteikumi Nr.VS93-23-7-nts “Uzņemšanas noteikumi vispārējās vidējās izglītības programmā”.

Direktore G.Kļaviņa  (67575557)

Attēls Attēls