Mācību programmas

Mācību programmas

programms PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl.
Valodas
Latviešu valoda 6 6 6 6 5 4 3 3 3
Pirmā svešvaloda1 1 1 3 3 3 3 3 3 3
Otrā svešvaloda 2 3 3 3
Tehnoloģiju un zinātņu pamati
Matemātika 4 4 4 5 5 5 6 5 5
Informātika 1 1 1
Dabaszinības 2 2 2 2 2
Bioloģija 2 2 2
Fizika 2 2
Ķīmija 2 2
Ģeogrāfija 2 2 2
Cilvēks un sabiedrība
Latvijas vēsture 1 1 1 1
Pasaules vēsture 1 1 1 1
Sociālās zinības 1 1 1 2 2 2 1 1 1
Ētika / Kristīgā mācība 1 1 1
Mājturība un tehnoloģijas 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Sports 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Mākslas
Literatūra 2 2 2 2 2
Mūzika 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Vizuālā māksla 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Izglītības iestādes izvēlei 0 1 0 1 1 0 1 1 1
Maksimālā mācību stundu slodze nedēļā 22 23 24 26 28 30 32 34 34

 

programms VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIRZIENA PROGRAMMA

Obligātie mācību priekšmeti 10. klase 11. klase 12. klase Kopā
Latviešu valoda 2 2 2 6
Pirmā svešvaloda (angļu valoda) 4 4 4 12
Otrā svešvaloda (krievu valoda vai vācu valoda) 3 3 3 9
Trešā svešvaloda (vācu valoda vai krievu valoda) 3 3 3 9
Matemātika 5 5 5 15
Informātika 2 1 3
Sports 3 3 3 9
Latvijas un pasaules vēsture 2 2 2 6
Fizika 2 2 1 5
Ķīmija 2 2 2 6
Bioloģija 2 2 4
Literatūra 2 2 2 6
Mūzika/ Valsts aizsardzības mācība 2 2 4
Ekonomika 1 2 3
Ģeogrāfija 3 3
Politika un tiesības 2 2
Psiholoģija 2 2
Veselības mācība 2 2
Vizuālā māksla 2 2
SKOLĒNA MĀCĪBU SLODZE 108 36 36 36

 

programms VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS MATEMĀTIKAS, DABASZINĪBU UN TEHNIKAS VIRZIENA PROGRAMMA

Obligātie mācību priekšmeti 10. klase 11. klase 12. klase Kopā
Latviešu valoda 2 2 2 6
Pirmā svešvaloda (angļu valoda) 3 3 3 9
Otrā svešvaloda (krievu vai vācu val.) 3 3 3 9
Matemātika 4 4 4 12
Informātika 2 1 3
Sports 3 3 3 9
Latvijas un pasaules vēsture 2 2 2 6
Fizika 4 3 2 9
Ķīmija 2 2 3 7
Bioloģija 2 2 2 6
Literatūra 2 2 2 6
Mūzika/ Valsts aizsardzības mācība 2 2 4
Ekonomika 1 2 3
Ģeogrāfija 3 3
Politika un tiesības 2 2
Programmēšanas pamati 1 2 3
Vizuālā māksla 2 2
Trešā svešvaloda (vācu vai krievu val.) 3 3 3 9
SKOLĒNA MĀCĪBU SLODZE 36 36 36 108