Mācību programmas

Mācību programmas

programmsPamatizglītības programma (kods 21011111)

Mācību priekšmetu un stundu plāns
Nr.p.k. Mācību joma un mācību priekšmets 1.klase 2.klase 3.klase 4.klase 5.klase 6.klase 7.klase 8.klase 9.klase
1. Valodu mācību joma                  
1.1. latviešu valoda 6 6 6 5 5 4 3 3 3
1.2. svešvaloda 1 (angļu valoda) 1 2 3 2 2 2 2 2 4
1.3. svešvaloda 2 (vācu valoda vai krievu valoda) 1 2 2 2 2 3
2. Sociālā un pilsoniskā joma                  
2.1. sociālās zinības 1 1 1 1 1 1
2.2. sociālās zinības un vēsture 2 2 3
2.3. Latvijas un pasaules vēsture 2 2 2
3. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma                  
3.1. vizuālā māksla 2 2 1 1 1 1 1 1 1
3.2. mūzika 2 2 2 2 2 1 1 1 1
3.3. literatūra 1 1 2 2 2 2
3.4. teātra māksla 2 1
4. Dabaszinātņu joma                  
4.1. dabaszinības 2 2 2 2 2 2
4.2. ķīmija 2 2
4.3. fizika 2 2
4.4. bioloģija 2 2 2
4.5. ģeogrāfija 2 2 2
5. Matemātikas mācību joma                  
5.1. matemātika 4 4 4 5 6 5 5 5 5
6. Tehnoloģiju mācību joma                  
6.1. dizains un tehnoloģijas 2 1 2 1 1 2 2 2
6.2. datorika 1 1 1 2 2 1
6.3. inženierzinības 1
7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma                  
7.1. sports un veselība 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Izglītojamā mācību stundu slodze nedēļā 22 23 24 26 28 30 32 34 34

programms Vispārējās vidējās izglītības programmas valodu un sociālo zinātņu virziens

  • no 2022./2023.mācību gada 10. – 12.klasē:

Izglītības programmas kursu un stundu plāns ar stundu skaitu nedēļā katrā klasē, nedēļā kopā un trijos gados kopā:

Nr.p.k. Mācību joma Mācību priekšmets Trijos gados  Nedēļā 10.kl. 11.kl. 12.kl.
1. Valodas Latviešu valoda I 210 6 3 3
2. Latviešu valoda un literatūra II 210 6 6
3. Pirmā svešvaloda I (angļu valoda) 210 6 3 3
4. Otrā svešvaloda I (vācu vai krievu valoda) 210 6 2 2 2
5. Pirmā svešvaloda II (angļu valoda) 210 6 6
6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma Vēsture un sociālās zinātnes I 210 6 3 3
7. Sociālās zinātnes II 210 6 6
8. Kultūras izpratne un

pašizpausme mākslā

Kultūra pamati 105 3 3
9. Literatūra I 210 6 3 3
10. Dabaszinātnes Fizika I 210 6 3 3
11. Ķīmija I 210 6 3 3
12. Bioloģija I 105 3 3
13. Ģeogrāfija I 105 3 3
14. Matemātika Matemātika I 420 12 6 6
15. Tehnoloģijas Programmēšana I 210 6 2 2 2
16. Veselības, drošības un

fiziskās aktivitātes mācību joma

Sports un veselība 315 9 3 3 3
17. Starpdisciplinārs kurss Projekta darbs 70 2 2
18. Specializētie izvēles kursi* Valsts aizsardzības mācība  vai Publiskā uzstāšanās un Kolektīvās muzicēšanas pamati vai Vizuāli plastiskās mākslas pamati 140

 

 

4

 

2 2
19. Trešās svešvalodas pamati (krievu vai vācu valoda) vai Filozofija un Ekonomikas pamati 140 4 4
20. Filozofija vai Ekonomikas pamati vai Psiholoģija 70 2 2
Kopā: 3780 108 36 36 36

* Specializētais kurss tiek realizēts, ja minimālais izglītojamo skaits kursā  ir 8 (astoņi).

programms Vispārējās vidējās izglītības programmas vides un sociālo zinātņu virziens

  • no 2022./2023.mācību gada 10. – 12.klasē:

Izglītības programmas kursu un stundu plāns ar stundu skaitu nedēļā katrā klasē, nedēļā kopā un trijos gados kopā:

Nr.

p.k.

Mācību joma Mācību priekšmets Trijos gados  Nedēļā 10.kl. 11.kl. 12.kl.
1. Valodas Latviešu valoda I 210 6 3 3
2. Pirmā svešvaloda I (angļu valoda) 210 6 3 3
3. Otrā svešvaloda I (vācu vai krievu valoda) 210 6 2 2 2
4. Pirmā svešvaloda II (angļu valoda) 210 6 6
5. Sociālā un pilsoniskā mācību joma Vēsture un sociālās zinātnes I 210 6 3 3
6. Sociālās zinātnes II 210 6 6
7. Kultūras izpratne un

pašizpausme mākslā

Kultūra pamati 105 3 3
8. Literatūra I 210 6 3 3
9. Dabaszinātnes Fizika I 210 6 3 3
10. Ķīmija I 210 6 3 3
11. Bioloģija I 105 3 3
12. Ģeogrāfija I 105 3 3
13. Ģeogrāfija II 210 6 6
14. Matemātika Matemātika I 420 12 6 6
15. Tehnoloģijas Programmēšana I 210 6 2 2 2
16. Veselības, drošības un

fiziskās aktivitātes mācību joma

Sports un veselība 315 9 3 3 3
17. Starpdisciplinārs kurss Projekta darbs 70 2 2
18. Specializētie izvēles kursi* Valsts aizsardzības mācība  vai Publiskā uzstāšanās un Kolektīvās muzicēšanas pamati vai Vizuāli plastiskās mākslas pamati 140

 

 

4

 

2 2
19. Trešās svešvalodas pamati (krievu vai vācu valoda) vai Filozofija un Ekonomikas pamati 140 4 4
20. Filozofija vai Ekonomikas pamati vai Psiholoģija 70 2 2
Kopā: 3780 108 36 36 36

* Specializētais kurss tiek realizēts, ja minimālais izglītojamo skaits kursā  ir 8 (astoņi).