Nodarbību laiki

Nodarbību laiki

Par nodarbībām interešu izglītībā, pagarināto dienas grupu un peldētapmācību no 26.10. līdz 6.11.

(23.10.2020.rīkojums nr.VS93-20-52-rs)

Lai mazinātu Covid-19 vīrusa izplatību un epidemiologiem būtu laiks novērot inficēšanās skaita dinamikas svārstības, valdība lēma, ka 7.-12. klašu skolēni vienu nedēļu no 26. līdz 30. oktobrim mācīsies attālināti, savukārt interešu izglītības nodarbību organizēšanā jāievēro noteikti ierobežojumi..

Pamatojoties uz  2020.gada 20.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.634 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.5 punktā noteikto,  Valsts izglītības satura centra 2020.gada 17.oktobra ieteikumiem piesardzības pasākumiem interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošanai un Rīgas 93.vidusskolas (turpmāk – Skola) 2020.gada 27.augusta iekšējiem noteikumiem Nr.VS93-20-2-nts “Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu” 15.punktu,

laika periodā no 2020.gada 26.oktobra līdz 6.novembrim Skolā:

1.  netiek organizētas trešo personu (Skolas telpu nomnieku) interešu izglītības nodarbības.

2. interešu izglītības nodarbības nenotiek klātienē 3. – 12.klašu izglītojamajiem. Ņemot vērā katras interešu izglītības programmas specifiku, ja nodarbības tiek īstenotas attālināti, par to interešu izglītības skolotāji informē audzēkņus un audzēkņu likumiskos pārstāvjus.

3. interešu izglītības nodarbības 1. – 2.klašu izglītojamajiem notiek tikai savas klases ietvaros, atbilstoši jaunam interešu izglītības grafikam (Pielikums nr.1.).

4. netiek organizētas 2.klašu peldētapmācības nodarbības.

5. pagarinātā dienas grupa 1.klasēm no pirmdienas līdz ceturtdienai notiek līdz plkst.18.00, piektdien līdz plkst.16.00.

6. Pagarinātā dienas grupa 2.klasei notiek katru darba dienu līdz plkst.16.00.

 

Direktore G.Kļaviņa


Rīgas 93. vidusskolas interešu izglītības nodarbību laiki 2020./2021.m.g.

Lai pieteiktos dalībai kādā no interešu izglītības pulciņiem, vecākiem jāaizpilda iesniegums.
Iesnieguma veidlapu 5.-12.klašu skolēniem atradīsiet šeit>>>
Aizpildīta iesnieguma veidlapa jānosūta e-klasē vai jāiesniedz pulciņa vadītājam/i vai klases audzinātājam/i
1.-4.klašu skolēniem iesnieguma veidlapu nosūta klases audzinātājs.

Pulciņu nodarbību saraksts lejupielādei>>>