ERASMUS+ projekts “Efektīvas stratēģijas skolēnu lasītprasmes veicināšanā”

ERASMUS+ projekts “Efektīvas stratēģijas skolēnu lasītprasmes veicināšanā”

No 8.11. līdz 12.11. Rīgas 93 vidusskolas skolotāji devās Projekta Erasmus+ ”Efektīvas stratēģijas skolēnu lasītprasme veicināšanai” apmācībās uz Lietuvas  pilsētu Alitu. Apmācību mērķis  ir apgūt efektīvas lasītprasmes veicināšanas metodes un stratēģijas, kuras aktīvi izmanto Lietuvā.
Projekta dalībniekus uzņēma Lietuvas Alitas rajona Kurnēnu Laurymo Radziukynas skola.
Plašajā apmācību programmā tika piedāvātas dažādas aktivitātes un izzinošas lekcijas par lasīšanas stratēģijām.
Kopumā skolotāji noklausījās un aktīvi piedalījās 9 lekcijās un apmeklēja 5 dažādas bibliotēkas, viena no tām bija Lietuvas Nacionālā bibliotēka Viļņā. Lekcijas galvenokārt aptvēra 2 blokus – IT infrastruktūra/dažādās IT iespējas lasītprasmes veicināšanai un vispusīgas lasītprasmes attīstīšanas stratēģijas.
Pandēmijas kontekstā skolotājiem savā darbā ir bijis nepieciešams integrēt dažādus digitālos resursus un tāpēc ļoti vērtīgi bija savstarpēji dalīties pieredzē par to pielietojumu mācību stundās. Lektori uzsvēra, ka pēcpandēmijas laiks atšķirsies no laika pirms pandēmijas, jo attālināto mācību laiks ir atklājis un pavēris jaunas iespējas, kuras ir vērts pielietot arī turpmākajā mācīšanās un mācīšanas procesā.
Tika apkopots saraksts ar tiešsaistes resursiem, no kuriem daži bija jau zināmi, daži kā jaunatklājumi, kas papildinās iespēju klāstu.
Tika iegūta informācija par dažādām lasīšanas veicināšanas programmām gan Lietuvā kā valstī kopumā, gan reģionālās pilsētās un konkrētās skolās. Tikām iepazīstinātas ar lasītprasmes veicināšanas aktivitātēm, kurās tiek izmantotas lasīšanas kartītes, pārbaudītām radošās lasīšanas stratēģijām un pat par īpašu apmācību programmu „Lasīsim kopā ar mūsu mīluli – suni”. Tika uzklausīti vairāku Lietuvas skolu pārstāvju pieredzes un veiksmes stāsti par lasītprasmes aktivitāšu integrēšanu ikdienas mācību procesā; par interesantiem veidiem, kā rosināt bērnu interesi un motivāciju lasīt vairāk.
Praktiski skolotāji tika iepazīstināti ar bibliotēku un skolu iekārtojumu, dažādām inovācijām, piem., sensoro telpu, ar metodiskajiem mācību līdzekļiem un materiāliem klasēs, kuri veicina lasītprasmes īstenošanu.
Izvērtējot pedagogu guvumu, tika secināts, ka

 • Lasītprasme dod iespēju labāk izprast un apgūt mācību priekšmetus.
 • Svarīgi ir visas Valsts mērogā veidot vienotu programmu lasītprasmes attīstīšanai un veicināšanai.
 • Saikne ar grāmatu jāveido bērnos pēc iespējas agrāk – projekts “Starts ar grāmatu” veicina grāmatu skaļo lasīšanu ģimenē bērniem jau no dzimšanas.
 • Svarīgi meklēt jaunas metodes lasītprasmes veicināšanā, izmantojot bērnu vēlmes ikdienā izmantot digitālās ierīces.
 • Digitālās ierīces dod jaunas iespējas skolēnu lasītprasmes attīstīšanā.
 • Lai uzlabotu bērnu valodu, paplašinātu vārdu krājumu un veicinātu bērnu interesi par lasīšanu, svarīga ir visas Valsts bibliotēku iesaistīšanās dažādu lasītprasmes konkursu, pasākumu organizēšanā. Lietuvā tiek ieviesta programma „Sākam lasīt jau no zīdaiņa
 • vecuma” un šīs programmas ietvaros vecākiem pirmā grāmatiņa, ko lasīt priekšā bērnam, tiek uzdāvināta jau tūlīt pēc bērna piedzimšanas.
 • Iedvesmojoši bija dzirdēt par visdažādākajiem konkursiem un aktivitātēm, lai veicinātu bērnu interesi par valodu un lasīšanu. Šādus konkursus, radošas aktivitātes un viktorīnas iespējams organizēt, lai veicinātu interesi par latviešu valodas apguvi un lasīšanu. Interesi radīja Lietuvā īstenotie projekti:
  ”Digitālā bibliotēka katrā Lietuvas skolā”.
  ”.Laiks ar grāmatu” – tikšanās ar grāmatu autoriem, izteiksmīgas lasīšanas konkursi.
  ”Vasara ar grāmatu” – vasaras brīvlaikā katrs skolēns tiek aicināts izlasīt piecas grāmatas.
  ”Tētis lasa bērniem”- pasākumi, kuros tieši skolēnu tēvi iesaistās grāmatu lasīšanā.
  “Starts ar grāmatu” – mērķis uzlabot grāmatu lasīšanu ģimenē. “Lasīsim kopā ar mūsu mīluli – suni’’

Rīgas 93.vidusskolas skolotāji pateicās Lietuvas dalībvalsts skolām par sadarbības iespēju un apmācību kvalitatīvo nodrošinājumu.


Erasmus+ projektā

„Efektīvas stratēģijas skolēnu lasītprasmes veicināšanā”

Otrās projekta apmācības tika plānotas un īstenotas Latvijā, Rīgā un Jelgavā. Rīgā dalībniekus uzņēma Rīgas 93.vidusskola un Rīgas Lietuviešu vidusskola.  No katra dalībvalsts izglītības iestādes projketa apmācībās piedalījās pieci pedagogi.
Rīgas apmācību laikā no 20. septembra līdz 24.septembrim projekta dalībniekiem no Latvijas, Polijas un Lietuvas bija iespēja dalīties pieredzē par personīgi nozīmīgu lasīšanu pamatizglītībā. Diskusiju vadīja LU profesore Gunta Siliņa Jasjukeviča. Ar pedagoģisko pieredzi dalījās Rīgas 93.vidusskolas sākumskolas skolotāja I.Siksaliete, vācu valodas skolotāja Inga Volfa. Skolas logopēde projekta dalībniekus iepazīstināja ar Latvijai piemēroto „Dibels NEXT” testu lasītprasmes novērtēšanai un atbalsta pasākumu noteikšanai. Pedagogi diskutēja par attālinātajā mācību procesā izmantotajām platformām un uzdevumiem, kuri veicina lasītprasmi.
Valsts valodas aģentūras darbiniece Liene Valdmane projekta dalībvalstis iepazīstināja ar Latvijā izveidotajiem mācību un metodiskajiem materiāliem lasītprasmes veicināšani reemigrantiem, patvēruma meklētājiem un skolēniem, kuru vecāki Latviju izvēlējušies dzīvošani, jo uzskata to par drošu.
Projekta dalībnieki iepazinās arī ar Rīgas Lietuviešu vidusskolas pieredzi lasītprasmes stratēģiju īstenošanā, proti, kā teātra mākslas apgūšana var veicināt lasītprasmi.
Nacionālās bibliotēkas apmeklējums bija saistīts ar NB organizēto „Bērnu žuriju” un „Skaļo lasīšanu”, bet Raiņa un Aspazijas, O.Vācieša, J.Akurātera muzeja apmeklējumi atklāja muzejpedagoģijas stiprās puses, proti, līdz daiļdarba satura izpratnei un apjēgšanai var nonākt, ja izzina un iepazīst daiļdarba autoru. Muzejpedagoģija Latvijā attīstījusies strauji.  Muzejnodarbības motivē skolēnu vairāk lasīt, pētīt un izzināt, salīdzināt, secināt, vērtēt…
Par lasītprasmes pētījumiem un projekta dalībvalstu skolēnu – Latvijas, Lietuvas un Polijas –  sasniegumiem tajos, par ieteikumiem, ko uzlabot katrā no valstīm tieši lasītprasmē,  plaši un izzinoši vēstīja LU pētnieces profesore Antra Ozola un docente Rita Kiseļova.
Dalībvalstu skolotāji iepazinās ar Rīgas 93.vidusskolas psiholoģes Andas Kauliņas pedagoģijas doktora darbu „Integratīvā mācību metodika sākumskolās skolēnu specifisku lasīšanas traucējumu mazināšanai”, pedagogi apskatīja un novērtēja sagatavoto lasītprasmes veicināšanas darba lapu pielietošanas efektivitāti, kā arī diskutēja par lasīšanas traucējumiem, kuri cieši saistīti ar mācīšanās traucējumiem.
Projekta dalībniekus patīkami iepriecināja tikšanās I.Ziedoņa fondā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāju, latviešu valodas skolotāju, dzejnieci Ivetu Ratinīku. Viņas pieredze sniedza atbildi uz jautājumu par pedagoga atbildību lasītprasmes veicināšanā, par valodu kā vērtību un attieksmi pret to.
Viena jautājuma apspriešanā visas projekta dalībvalstis bija vienis prātis, ka lasītprasmei ir noteicošā nozīme Valts pārbaudes darbos. Par starpvalstu sadarbību stāstīja VISC  Vispārējās nodaļas pārbaudījumu nodaļas vadītājs Kaspars Špūle. Svarīgi atzīt, ka sadarbība rosina efektīvi attīstīt valsts pārbaudes darbu nozīmi un iegūt nepieciešamās atbildes par uzlabojumiem, kurus būtiski zināt katram skolotājam.
Nākamās projekta apmācības pedagogiem notiks Lietuvā.


Erasmus projekta “Efektīvas stratēģijas skolēnu lasīšanas veicināšanā” pedagogu attālinātās apmācības Gižycko. (Polijā)

No 2020.gada 23.novembra līdz 27.novembrim Rīgas 93.vidusskolas pieci skolotāji piedarījās Erasmus+ projekta “Efektīvas stratēģijas skolēnu lasīšanas veicināšanā” mācībās, kuras organizēja projekta koordinējošā valsts Polija, Gižycko.
Attālinātā projekta īstenošanas mērķis bija noskaidrot lasīšanas ietekmi uz iedzīvotāju sociālo, materiālo labklājību un valsts ekonomisko attīstību. Apgūt lasīšanas stratēģijas kā vienas no nākotnes izglītības pamatkvalitātēm.
Nodarbības vadīja Poviat izglītības attīstības centra nodarbinātais eksperts Marcin Zaród kungs, kuru jaunieši 2013. gadā izvēlējās par gada skolotāju, kā arī  Beata Harasim kundze un Valdemārs Bargiela kungs.
Attālinātā projekta īstenošanas laikā tika gūta pieredze, saņemta mācību informācija, apspriesti problēmjautājumi, iegūti mācību materiāli un apkopota pieredze.
Projekta skolotāji apmācību laikā, izmantojot aprīkojumu (austiņas, mikrofons, raidītājs), klausījās informāciju angļu valodā un latviešu valodā, kā arī guva pieredzi atgriezeniskās saites sniegšanā un diskusiju organizēšanā starp attālinātā projekta mācību partnervalstu dalībniekiem.
Tika īstenota iepazīšanās ar Polijas Poviat izglītības attīstības centra pedagogu prezentācijām par lasītprasmes ietekmi uz iedzīvotāju sociālo, materiālo labklājību un valsts ekonomisko attīstību.
Projekta laikā tika analizēts Eiropas Savienības valstu lasītāju vispārējais līmenis, īpaši pievēršot uzmanību Polijai, Lietuvai un Latvijai.
Projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar lasītprasmes izglītības tendencēm Polijas skolās. Tika noskaidrots, ka lasītprasme ir iekļauta Polijas nacionālās attīstības programmā 2015.-2020. Polijā izveidota lasītprasmes stratēģija, sākot no pirmsskolas līdz jauniešu vecumam.
Dalībnieki izvērtēja arī Polijas pirmsskolas izglītības organizēšanu pašvaldības bērnudārzos lasītprasmes veicināšanā, noskaidrojot izmantotās lasīšanas metodes.Tika iepazīstināti ar vairākām Polijā organizētajām lasītveicināšanas kampaņām un iniciatīvām: “Norodowe Reading”, “Bibliotēku naksts” un c.
Rīgas 93.vidusskolas projekta dalībnieki atzinīgi novērtēja projekta saturu, par ļoti noderīgu tika atzīta pieredze darboties dažādās interneta platformās, kuru izmantošana daudzpusīgi un kvalitatīvi veicina skolēnu lasītprasmes  apguvi.

Informāciju apkopoja D.Stipina2020.gada 16. un 17.februārī notika Erasmus+ projekta “Efektīvas stratēģijas skolēnu lasītprasmes veicināšanā” vadības darba grupas sanāksme. Sanāksmē piedalījās projekta dalībvalstis : Polija, Lietuva un Latvija. Kopā projektā piedalās deviņas izglītības iestādes un bibliotēkas. Sanāksmes mērķis bija projekta dokumentācijas apspriešana, finanšu līgumu izveidošana un noslēgšana. Katra valsts saņēma uzdevumus, kuri saistīti ar projekta reklamēšanas vietnēm un mājas lapu izveidi. Projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar detalizētu plānu, pēc kura vadīsies pirmajā pedagogu apmācības nedēļā Alitā. Kā arī tika apskatīti organizatoriskie jautājumi par dalībnieku izmitināšanu un kultūras programmu. Projekta dalībvalstu pārstāvji vienojās par atvērto ar lasītprasmi saistīto izglītības resursa “Scholaris” izmantošanas iespējām, par informācijas ievietošanu, sagatavošanu, par projekta gala rezultāta prezentēšanu, proti, dažādajām formām un pieejas metodēm.

Sanāksmes dalībnieki apmeklēja Alitā izvietotās izglītības iestāžu un sabiedriskās bibliotēkas: Alitus Dzūkijas skolā, Alitus Dainavas skolā un Alitus pilsētas bibliotēkā Iepazinās ar bibliotēku darba metodēm lasītprasmes veicināšanā


Rīgas 93.vidusskola īsteno Erasmus+ projektu

Rīgas 93.vidusskola 2019./2020. m.g. uzsāk stratēģiskās partnerības projektu “Efektīvas stratēģijas skolēnu lasītprasmes veicināšanā” skolu izglītības sektorā (KA201), kuru līdzfinansē Eiropas Savienības ERASMUS+ programma.
Projekta mērķis: Efektīvu lasītprasmes stratēģiju izstrāde.

Uzdevumi:

 1. Bibliotēku kā efektīvu lasītprasmes informācijas centru izveide, attīstot nepieciešamo infrastruktūru un pilnveidojot personāla kompetences lasītprasmes atbalsta sniegšanā pedagogiem, izglītojamajiem un vecākiem.
 2. Labās prakses pieredzes un inovāciju apkopošana un popularizēšana projekta dalībvalstīs.
 3. Pedagogu kompetenču pilnveidošana un attīstīšana efektīvas lasītprasmes veicināšanai.

Projekta īstenošanas termiņš: 01.09.2019. – 31.08.2022.
Projekta galvenās aktivitātes:  apmācības (viena no tām Rīgas 93.vidusskolā 2021.gada martā), konferences, labās prakses pieredzes apmaiņa, projekta vizītes skolās.
Mūsu skolas direktore Gunita Kļaviņa š.g. 14.-16.oktobrī piedalījās pirmajā projekta vizītē Gižycko izglītības attīstības centrā (Polija), parakstot sadarbības vienošanos.
Lasīšana ietekmē intelektuālo attīstību, paplašina pasaules izziņas iespējas, attīsta estētisko jutīgumu, uzlabo runu (vārdu krājums, izteiksmes stils, gramatika), veicina domāšanu, trenē atmiņu un uzmanību. Valstīs un partneru skolās lasīšanas līmenis ir atšķirīgs, taču šo faktu raksturojošie rādītāji ir daudz zemāki nekā vadošajās ES valstīs. Īstenojot projektu, mēs vēlamies palielināt skolēnu lasītāju skaitu, līdz ar to veicināt skolas un skolu bibiotēku attīstību, prestižu. Ilgtermiņā lasītprasme ir svarīga sociālās attīstības sastāvdaļa, kas ietekmē arī dzīves kvalitātes un labklājības līmeni.
Projekta partneri: Gižycko izglītības attīstības centrs (Polija) sadarbībā ar Rīgas 93. vidusskolu, Rīgas Lietuviešu vidusskolu, Jelgavas tehnikumu, Alītas profesionālās izglītības centru (Lietuva), Alītas Dzūkijas pamatskolu (Lietuva), Alītas Dainavas proģimnāziju (Lietuva), Rydzevo sākumskolu (Polija), Gyžicko pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi Nr.4 (Polija), Gižycko elektronikas un informācijas tehnoloģiju skolu (Polija).