ERASMUS+ projekts “Efektīvas stratēģijas skolēnu lasītprasmes veicināšanā”

ERASMUS+ projekts “Efektīvas stratēģijas skolēnu lasītprasmes veicināšanā”

Erasmus projekta “Efektīvas stratēģijas skolēnu lasīšanas veicināšanā” pedagogu attālinātās apmācības Gižycko. (Polijā)

No 2020.gada 23.novembra līdz 27.novembrim Rīgas 93.vidusskolas pieci skolotāji piedarījās Erasmus+ projekta “Efektīvas stratēģijas skolēnu lasīšanas veicināšanā” mācībās, kuras organizēja projekta koordinējošā valsts Polija, Gižycko.
Attālinātā projekta īstenošanas mērķis bija noskaidrot lasīšanas ietekmi uz iedzīvotāju sociālo, materiālo labklājību un valsts ekonomisko attīstību. Apgūt lasīšanas stratēģijas kā vienas no nākotnes izglītības pamatkvalitātēm.
Nodarbības vadīja Poviat izglītības attīstības centra nodarbinātais eksperts Marcin Zaród kungs, kuru jaunieši 2013. gadā izvēlējās par gada skolotāju, kā arī  Beata Harasim kundze un Valdemārs Bargiela kungs.
Attālinātā projekta īstenošanas laikā tika gūta pieredze, saņemta mācību informācija, apspriesti problēmjautājumi, iegūti mācību materiāli un apkopota pieredze.
Projekta skolotāji apmācību laikā, izmantojot aprīkojumu (austiņas, mikrofons, raidītājs), klausījās informāciju angļu valodā un latviešu valodā, kā arī guva pieredzi atgriezeniskās saites sniegšanā un diskusiju organizēšanā starp attālinātā projekta mācību partnervalstu dalībniekiem.
Tika īstenota iepazīšanās ar Polijas Poviat izglītības attīstības centra pedagogu prezentācijām par lasītprasmes ietekmi uz iedzīvotāju sociālo, materiālo labklājību un valsts ekonomisko attīstību.
Projekta laikā tika analizēts Eiropas Savienības valstu lasītāju vispārējais līmenis, īpaši pievēršot uzmanību Polijai, Lietuvai un Latvijai.
Projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar lasītprasmes izglītības tendencēm Polijas skolās. Tika noskaidrots, ka lasītprasme ir iekļauta Polijas nacionālās attīstības programmā 2015.-2020. Polijā izveidota lasītprasmes stratēģija, sākot no pirmsskolas līdz jauniešu vecumam.
Dalībnieki izvērtēja arī Polijas pirmsskolas izglītības organizēšanu pašvaldības bērnudārzos lasītprasmes veicināšanā, noskaidrojot izmantotās lasīšanas metodes.Tika iepazīstināti ar vairākām Polijā organizētajām lasītveicināšanas kampaņām un iniciatīvām: “Norodowe Reading”, “Bibliotēku naksts” un c.
Rīgas 93.vidusskolas projekta dalībnieki atzinīgi novērtēja projekta saturu, par ļoti noderīgu tika atzīta pieredze darboties dažādās interneta platformās, kuru izmantošana daudzpusīgi un kvalitatīvi veicina skolēnu lasītprasmes  apguvi.

Informāciju apkopoja D.Stipina2020.gada 16. un 17.februārī notika Erasmus+ projekta “Efektīvas stratēģijas skolēnu lasītprasmes veicināšanā” vadības darba grupas sanāksme. Sanāksmē piedalījās projekta dalībvalstis : Polija, Lietuva un Latvija. Kopā projektā piedalās deviņas izglītības iestādes un bibliotēkas. Sanāksmes mērķis bija projekta dokumentācijas apspriešana, finanšu līgumu izveidošana un noslēgšana. Katra valsts saņēma uzdevumus, kuri saistīti ar projekta reklamēšanas vietnēm un mājas lapu izveidi. Projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar detalizētu plānu, pēc kura vadīsies pirmajā pedagogu apmācības nedēļā Alitā. Kā arī tika apskatīti organizatoriskie jautājumi par dalībnieku izmitināšanu un kultūras programmu. Projekta dalībvalstu pārstāvji vienojās par atvērto ar lasītprasmi saistīto izglītības resursa “Scholaris” izmantošanas iespējām, par informācijas ievietošanu, sagatavošanu, par projekta gala rezultāta prezentēšanu, proti, dažādajām formām un pieejas metodēm.

Sanāksmes dalībnieki apmeklēja Alitā izvietotās izglītības iestāžu un sabiedriskās bibliotēkas: Alitus Dzūkijas skolā, Alitus Dainavas skolā un Alitus pilsētas bibliotēkā Iepazinās ar bibliotēku darba metodēm lasītprasmes veicināšanā


Rīgas 93.vidusskola īsteno Erasmus+ projektu

Rīgas 93.vidusskola 2019./2020. m.g. uzsāk stratēģiskās partnerības projektu “Efektīvas stratēģijas skolēnu lasītprasmes veicināšanā” skolu izglītības sektorā (KA201), kuru līdzfinansē Eiropas Savienības ERASMUS+ programma.
Projekta mērķis: Efektīvu lasītprasmes stratēģiju izstrāde.

Uzdevumi:

  1. Bibliotēku kā efektīvu lasītprasmes informācijas centru izveide, attīstot nepieciešamo infrastruktūru un pilnveidojot personāla kompetences lasītprasmes atbalsta sniegšanā pedagogiem, izglītojamajiem un vecākiem.
  2. Labās prakses pieredzes un inovāciju apkopošana un popularizēšana projekta dalībvalstīs.
  3. Pedagogu kompetenču pilnveidošana un attīstīšana efektīvas lasītprasmes veicināšanai.

Projekta īstenošanas termiņš: 01.09.2019. – 31.08.2022.
Projekta galvenās aktivitātes:  apmācības (viena no tām Rīgas 93.vidusskolā 2021.gada martā), konferences, labās prakses pieredzes apmaiņa, projekta vizītes skolās.
Mūsu skolas direktore Gunita Kļaviņa š.g. 14.-16.oktobrī piedalījās pirmajā projekta vizītē Gižycko izglītības attīstības centrā (Polija), parakstot sadarbības vienošanos.
Lasīšana ietekmē intelektuālo attīstību, paplašina pasaules izziņas iespējas, attīsta estētisko jutīgumu, uzlabo runu (vārdu krājums, izteiksmes stils, gramatika), veicina domāšanu, trenē atmiņu un uzmanību. Valstīs un partneru skolās lasīšanas līmenis ir atšķirīgs, taču šo faktu raksturojošie rādītāji ir daudz zemāki nekā vadošajās ES valstīs. Īstenojot projektu, mēs vēlamies palielināt skolēnu lasītāju skaitu, līdz ar to veicināt skolas un skolu bibiotēku attīstību, prestižu. Ilgtermiņā lasītprasme ir svarīga sociālās attīstības sastāvdaļa, kas ietekmē arī dzīves kvalitātes un labklājības līmeni.
Projekta partneri: Gižycko izglītības attīstības centrs (Polija) sadarbībā ar Rīgas 93. vidusskolu, Rīgas Lietuviešu vidusskolu, Jelgavas tehnikumu, Alītas profesionālās izglītības centru (Lietuva), Alītas Dzūkijas pamatskolu (Lietuva), Alītas Dainavas proģimnāziju (Lietuva), Rydzevo sākumskolu (Polija), Gyžicko pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi Nr.4 (Polija), Gižycko elektronikas un informācijas tehnoloģiju skolu (Polija).