Par skolu

Par skolu

Rīgas 93.vidusskola ir Rīgas pašvaldības 1988.gadā dibināta un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.

Rīgas 93.vidusskolas darbības pamatmērķi:

 • Īstenot kvalitatīvu izglītību mūsdienīgā un labvēlīgā mācību vidē;
 • Sekmēt skolēnu personības veidošanos un attīstību;
 • Atbalstīt skolas personāla profesionalitātes izaugsmi, atbilstoši skolas darba prioritātēm;
 • Pilnveidot skolas sadarbību ar pašvaldību un citiem partneriem projektu, kultūrizglītojošajā un sporta jomā.

Skolēniem tiek piedāvāta iespēja attīstīt savas spējas arī interešu izglītības programmās:

 Kultūrizglītības jomā:

 • Dejas māksla (tautas dejas, sporta dejas);
 • Mūzika (kori);
 • Teātra māksla
 • Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla (kombinētie rokdarbi)

Sporta izglītības jomā:

 • Individuālais sporta veids – vieglatlētika;
 • Sporta spēles (basketbols, volejbols, futbols, florbols);
 • Galda spēles (prāta spēles)

Vides izglītības jomā:

 • Dabas laboratorija

Tehniskās jaunrades jomā:

 • Programmēšana (datorika)

Citās interešu izglītības jomā:

 • Pirmā palīdzība;
 • Kristīgā dzīvesziņa;
 • Jaunsardze

Skolas darba stiprās puses:

 • Skolā īstenotās mācību programmas saskaņotas ar izglītības standartu prasībām,  licencētas un akreditētas atbilstoši prasībām;
 • Skola realizē valsts aizsardzības mācību;
 • Mācību programmas saturiskā ziņā atbilst skolēnu un sabiedrības vēlmēm;
 • Vienota, nokomplektēta visos mācību priekšmetos pedagogu komanda;
 • Ir pieejama metodika mācību metožu daudzveidības nodrošināšanai;
 • Vienotas prasības skolēnu mācību darba organizācijai;
 • Pieejama psihologa, logopēda, sociālā pedagoga, speciālā pedagoga, pedagoga palīga un medmāsas palīdzība;
 • Tiek īstenoti daudzveidīgi projekti un interešu izglītības programmas;
 • Mērķtiecīgi tiek veikti skolas infrastruktūras atjaunošanas darbi mācību vides uzlabošanai un papildināta materiāltehniskā bāze mācību programmu satura realizēšanai.
 • Skolā tiek rīkoti pasākumi pilsoniskās apziņas veidošanai un nostiprināšanai.