Mācies ar prieku. Dzīvo ar mērķi

Mācies ar prieku. Dzīvo ar mērķi

“Izglītība izaugsmei 2019”
Projektu konkurss „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”
Rīgas 93.vidusskolas projekts
“Mācies ar prieku. Dzīvo ar mērķi.”

Projekts tiek finansēts Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra projektu konkursa „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” ietvaros.
Projekta mērķis: Pilnveidot pedagogu profesionālās kompetences, lai sniegtu atbalstu izglītojamajiem mācīšanās mērķu izvirzīšanā un pašvadības prasmju attīstīšanā.
Projekta īstenošanas termiņš: 01.11.2018. – 31.05.2019.
Projekta īstenotājs: Rīgas 93.vidusskola
Projekta mērķauditorija: Rīgas 93.vidusskolas pedagogi
Projekta galvenās aktivitātes:
04.01.2019. – Labās prakses piemēri Latvijā projekta “Skola 2030” pilotskolā, meistarklase pedagogiem.
05.02.2019. – MK vadītāju profesionalitātes pilnveide “Mācību satura un pieejas uzsvari jaunajā pamatizglītības standartā”
14.03.2019. – Kursi pedagogiem “Stundu vērošana – stundu kvalitātes un skolotāju profesionālisma pilnveidei”
13.06.2019. – Projekta rezultātu prezentācija forumā “Izglītība izaugsmei 2019”

Projekta finansējums: 800 EUR
Projekta īstenošanas pamats: Vienošanās Nr.1-10/RIIMC–18-38-vps, 22.11.2018.
Projekta koordinatore RIIMC: Sandra Graudiņa
Projekta kontaktpersona skolā: Daiga Stipina, Rīgas 93.vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā.