Sākums

Sākums

Par izmaiņām izglītības procesā

Saistībā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju, kas paredz maksimāli ierobežot cilvēku pārvietošanos, kontaktēšanos klātienē, pamatojoties uz 2021.gada 20.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr.748 “Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu””, sākot no 21.oktobra spēkā ir virkne izmaiņu, kas skar mācību procesa norisi:

1) Skolēnu rudens brīvdienas tiek pagarinātas par vienu nedēļu, tās notiek no 2021.gada 18.oktobra līdz 29.oktobrim.
2) Skolēnu testēšana 1.-3.klašu skolēniem plānota 29.oktobrī plkst.8.00. Testēšanā tiks izmantoti individuālie siekalu testi. Par precīzu kārtību, kā tas notiks, vēl informēsim.
3) 1.novembrī mācības klātienē atsāk 1.-3. klašu skolēni.
4) 4.-12. klašu skolēni no 1.novembra līdz 14.novembrim mācās attālināti. Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība tiks publicēta E-klasē un skolas mājas lapā 27.oktobrī.
5) 4.-12. klašu skolēniem testēšana notiks pirms mācību atsākšanas klātienē. Precīzāka informācija tiks sniegta turpmāk.
6) Par Covid-19 kontaktpersonu noteikšanu no 21.oktobra:

Ārkārtējās situācijas laikā mājas karantīnu piemēro arī kontaktpersonai, kurai ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un nav Covid-19 infekcijas simptomu. Ministru kabineta 09.09.2021. rīkojumā Nr. 720 ‘’Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu’’ 3. punktā noteikts, ka Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumu Nr. 662 ‘’ Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai’’ 194.punkts ārkārtējās situācijas laikā netiek piemērots.

Informācija SPKC vietnē https://www.spkc.gov.lv/lv/majas-karantina-kontaktpersonam


Sveicam!

Tiešsaistes mācību materiāls “Kл@ссно!” iegūst BELMA žūrijas speciālbalvu! 👏👏👏

2021. gada 20. oktobrī BELMA (Best European Learning Materials Awards jeb Eiropas labāko mācību materiālu balvas) ceremonijā, kas katru gadu notiek Frankfurtes grāmatu izstādes laikā, žūrijas speciālbalvu saņēma Rīgas 93. vidusskolas krievu valodas skolotājas Nonnas Gživačas un Zvaigzne ABC kopīgi veidotais tiešsaistes mācību materiāls “Kл@ссно!”


 


 Erasmus+ projektā

„Efektīvas stratēģijas skolēnu lasītprasmes veicināšanā”

Otrās projekta apmācības tika plānotas un īstenotas Latvijā, Rīgā un Jelgavā. Rīgā dalībniekus uzņēma Rīgas 93.vidusskola un Rīgas Lietuviešu vidusskola.  No katra dalībvalsts izglītības iestādes projketa apmācībās piedalījās pieci pedagogi.
Rīgas apmācību laikā no 20. septembra līdz 24.septembrim projekta dalībniekiem no Latvijas, Polijas un Lietuvas bija iespēja dalīties pieredzē par personīgi nozīmīgu lasīšanu pamatizglītībā. Diskusiju vadīja LU profesore Gunta Siliņa Jasjukeviča. Ar pedagoģisko pieredzi dalījās Rīgas 93.vidusskolas sākumskolas skolotāja I.Siksaliete, vācu valodas skolotāja Inga Volfa. Skolas logopēde projekta dalībniekus iepazīstināja ar Latvijai piemēroto „Dibels NEXT” testu lasītprasmes novērtēšanai un atbalsta pasākumu noteikšanai. Pedagogi diskutēja par attālinātajā mācību procesā izmantotajām platformām un uzdevumiem, kuri veicina lasītprasmi.
Valsts valodas aģentūras darbiniece Liene Valdmane projekta dalībvalstis iepazīstināja ar Latvijā izveidotajiem mācību un metodiskajiem materiāliem lasītprasmes veicināšani reemigrantiem, patvēruma meklētājiem un skolēniem, kuru vecāki Latviju izvēlējušies dzīvošani, jo uzskata to par drošu.
Projekta dalībnieki iepazinās arī ar Rīgas Lietuviešu vidusskolas pieredzi lasītprasmes stratēģiju īstenošanā, proti, kā teātra mākslas apgūšana var veicināt lasītprasmi.
Nacionālās bibliotēkas apmeklējums bija saistīts ar NB organizēto „Bērnu žuriju” un „Skaļo lasīšanu”, bet Raiņa un Aspazijas, O.Vācieša, J.Akurātera muzeja apmeklējumi atklāja muzejpedagoģijas stiprās puses, proti, līdz daiļdarba satura izpratnei un apjēgšanai var nonākt, ja izzina un iepazīst daiļdarba autoru. Muzejpedagoģija Latvijā attīstījusies strauji.  Muzejnodarbības motivē skolēnu vairāk lasīt, pētīt un izzināt, salīdzināt, secināt, vērtēt…
Par lasītprasmes pētījumiem un projekta dalībvalstu skolēnu – Latvijas, Lietuvas un Polijas –  sasniegumiem tajos, par ieteikumiem, ko uzlabot katrā no valstīm tieši lasītprasmē,  plaši un izzinoši vēstīja LU pētnieces profesore Antra Ozola un docente Rita Kiseļova.
Dalībvalstu skolotāji iepazinās ar Rīgas 93.vidusskolas psiholoģes Andas Kauliņas pedagoģijas doktora darbu „Integratīvā mācību metodika sākumskolās skolēnu specifisku lasīšanas traucējumu mazināšanai”, pedagogi apskatīja un novērtēja sagatavoto lasītprasmes veicināšanas darba lapu pielietošanas efektivitāti, kā arī diskutēja par lasīšanas traucējumiem, kuri cieši saistīti ar mācīšanās traucējumiem.
Projekta dalībniekus patīkami iepriecināja tikšanās I.Ziedoņa fondā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāju, latviešu valodas skolotāju, dzejnieci Ivetu Ratinīku. Viņas pieredze sniedza atbildi uz jautājumu par pedagoga atbildību lasītprasmes veicināšanā, par valodu kā vērtību un attieksmi pret to.
Viena jautājuma apspriešanā visas projekta dalībvalstis bija vienis prātis, ka lasītprasmei ir noteicošā nozīme Valts pārbaudes darbos. Par starpvalstu sadarbību stāstīja VISC  Vispārējās nodaļas pārbaudījumu nodaļas vadītājs Kaspars Špūle. Svarīgi atzīt, ka sadarbība rosina efektīvi attīstīt valsts pārbaudes darbu nozīmi un iegūt nepieciešamās atbildes par uzlabojumiem, kurus būtiski zināt katram skolotājam.
Nākamās projekta apmācības pedagogiem notiks Lietuvā.


Metodiskā diena “Zaļajā klasē”

27.augustā Rīgas 93.vidusskolas skolotāji apmeklēja SIA “Rīgas meži” vides izglītības projektu “Zaļā klase”. Metodiskās dienas sasniedzamo rezultātu definējām kā uzdevumu visam mācību gadam, proti, meklēt un atrast radošas pieejas jaunā mācību satura īstenošanai, meklēt atbildes uz vairākiem jautājumiem par iekļaujošās izglītības stiprajām pusēm un nepieciešamajiem uzlabojumiem, par mācību satura individualizāciju skolēna mācīšanās spēju veicināšanā, analizējām diferencācijas efektivitāti un personalizāciju, kā skolēna izaugsmes veicinātāju.
Daugavas mežniecība Ogrē sagaidīja mūs ar mieru, klusumu un sīku, smidzinošu lietu. Dabas takas un sagatavotie uzdevumi bija prieka un rosības pilni, secinājām, ka dabas taku saturs un aktivitātes derīgas visiem mācību priekšmetiem, tikai – Esi radošs un drošs!
Pārrunājot un analizējot 2020./21.m.g. sasniegto, sapratām, ka nepieciešams aktivizēt pedagogu sadarbību un  metodisko jomu vadītāju sadarbību, lai visi iesaistītos matemātikas kā mācību priekšmeta popularizēšanā, kā arī pētniecisko darbu un zinātnisko pētījumu popularizēšanā. Veicināt skolēnos izpratni par matemātiku kā nākotnes mācību priekšmetu, jo aprēķini, diagrammas, statistika, secinājumi, fakti ir  nepieciešami arī latviešu valodas pētījumos, bioloģijas, dabaszinību un sociālo zinību pētījumos.
2021./22 m.g. metodiskā darba atslēgas vārdi ir atbalsts, sadarbība, pētījumi, radošums.
Esam saņēmuši ilgi gaidīto “Zaļo klasi ” skolas pagalmā. Domāsim, kā to gudri izmantot, metodiski iekārtot, lai tā būtu kā pievienotā vērtība mācību satura īstenošanā.


 

Sveicam!

 1.b klases skolēni Agnese Dērica, Ronja Upmane-Holšteine un Edvards Zīmels 29.septembrī piedalījās vides zinību konkursā “Nāc dārzā ciemoties”, kur ieguva atzinību!


Karjeras nedēļa no 11. līdz 15. oktobrim


 

No 20.09.2021. līdz 23.09.2021. Rīgas 93.vidusskola piedalās Erasmus+ Eiropas projekta “Efektīvas stratēģijas skolēnu lasītprasmes veicināšanā” Rīgas apmācībās 

Cienījamie skolēni, vecāki un skolotāji!

Rīgas 93.vidusskola jauno 2021./2022. mācību gadu uzsāk ar mācību procesu klātienē 1.–12.klasei.
Aicinām skolas mājas lapā www.r93vs.lv iepazīties ar Rīgas 93.vidusskolas:
26.08.2021. iekšējiem noteikumiem Nr.VS93-21-5-nts “Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu” (noteikumus atradīsi šeit>>>)
un Iekšējās kārtības noteikumiem un to aktuālajiem grozījumiem (noteikumus atradīsi šeit>>>).
Mācību procesa organizēšanas kārtība, grozījumi skolas iekšējās kārtības noteikumos un direktora rīkojumi paredz  atšķirīgus stundu sākuma laikus klašu grupām, klašu nošķirtību, mācību stundas blokos, dinamiskās pauzes un starpbrīžus klasēm atšķirīgos laikos, ēdināšanas kārtību un citus risinājumus veiksmīgai un drošai mācību procesa norisei Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanas laikā.
Skolas mājas lapā www.r93vs.lv  aicinām iepazīties ar informāciju par 1.septembri, mācību stundu laika grafiku, informāciju katrai klasei par klases audzinātāju un klašu telpām.

Noteikumi, kurus svarīgi zināt pirms ierašanās skolā:

1. Skolā aizliegts ienākt personām, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, un personām ar elpceļu infekcijas pazīmēm (paaugstināta temperatūra, klepus, sāpes kaklā, iesnas, konjunktivīts, apgrūtināta elpošana u.c.);
2. Skolā, mācību procesā klātienē piedalās tikai izglītojamie un darbinieki ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa rezultātu.
3. Skolā no rītiem divas ieejas:

3.1. Skolas galveno ieeju (A) izmanto 1.-2. un 7.-9.klašu grupas;
3.2. Skolas sākumskolas korpusa ieeju (B) uz garderobēm izmanto 3.-6. un 10.-12.klašu grupas.

Izeja visiem, izmantojot tikai skolas galveno ieeju (no Sesku ielas).
4. Vecāki pavada un sagaida bērnus tikai pie skolas ieejas.
5. Ienākot skolā, visi veic roku dezinfekciju.
6. Visi skolas telpās lieto maiņas apavus.
7. Visi skolas koplietošanas telpās lieto mutes un deguna aizsegus. Izņēmumi noteikti 30.08.2021. Iekšējās kārtības noteikumu grozījumos, ar kuriem izglītojamos iepazīstinās klases audzinātājs.
8. Nepieciešama katram sava vairakkārt lietojama dzeramā ūdens pudele.
9. Zvanu uz stundām nav, laika grafiks dinamiskajām pauzēm un telpu vēdināšanai katrai klasei individuāls.
10.Siekalu testa nodošana skolā piektdienās līdz plkst.10.00.

Rīgas mēra Mārtiņa Staķa apsveikums Rīgas 93.vidusskolas skolēniem, viņu vecākiem un darbiniekiem:

Lai visiem veiksmīgs, sadarbības un priecīgu notikumu piepildīts Jaunais mācību gads!

Ar sirsnīgiem sveicieniem
Gunita Kļaviņa,
Skolas direktore


Tālumā aiz košiem siliem
Noskan sapņains skolas zvans.
Ir nu atkal klāt tas brīdis,
kad uz skolu doties laiks.

2021./2022.macību gads 1.septembris – Zinību diena!

9.00  – Svinīgais pasākums pie skolas tikai 1. un 12. klasei!
1.un 12. klašu skolēni pulcējas skolas pagalmā no plkst. 8.45
Pēc svinīgā pasākuma 12. klašu skolēni pavada 1. klašu skolēnus līdz galvenajai ieejai, lai dotos uz pirmo klases stundu!
10.00  –  2. – 11. klašu skolēniem klases stunda
Ievērojot SPKC rekomendācijas, lūdzam vecākus un citus pavadītājus skolēnus gaidīt skolas ārpusē!
Skolēni, ieejot skolā, lieto sejas aizsargmasku, dezinficē rokas un ievēro 2 m distanci!

Ieeja skolā:
1.- 2. klase – A ieeja
3.- 6. klase – B ieeja
7.- 9. klase – A ieeja
10.- 12. klase – B ieeja

Lai veiksmīgs un radošs jaunais mācību gads!


Mācību stundu grafiks Covid-19 infekcijas ierobežošanas laikā


Rīgas 93. vidusskolas klašu audzinātāji

2021./2022.m.g.
Klase Audzinātājs Kab.Nr.
1.a Kristīne Naudiša 308.
1.b Indra Siksaliete 302.
1.c Inese Volkova 303.
1.d Elita Lazdāne 300.
2.a Ieva Barkāne 208.
2.b Antra Orlovska 204.
2.c Sandra Briņķe 304.
3.a Arnita Vītola 110.
3.b Evita Ezerroze 206.
4.a Sarmīte Ščucka 106.
5.a Sandra Saulīte 317.
5.b Konstantīns Šaligins 116.
6.a Sintija Gerdena 316.
6.b Elita Lazdāne 300.
7.a Aiva Džeriņa 328.
7.b Alise Jurča 126.
8.a Iveta Balode 117.
8.b Kristīne Kokarēviča 227.
9.a Ināra Bērziņa 214.
9.b Ieva Ozoliņa 134.
10.a Gita Millere 132.
10.b Viola Rubene 330.
11. Vilnis Bekmanis 321.
12. Jānis Butins 221.

 


AttēlsIzglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

Skatiet dokumetu šeit>>>


Informējam, ka ir publicēti apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma skolēnu uzņemšanai uz brīvajām vietām 10.klasē rezultāti.

Skatīt: https://iestajparbaudijums10kl2021.beveronija.lv/rezultati-18-08

Papildus uzņemšana Rīgas 93.vidusskolā uz 10.klasēm ierodoties skolā darba dienās no plkst.9.00 – 15.00

Par pieteikšanos uz brīvajām vietām 10. klasē

2021. gada 18. augustā plkst. 10.00 Rīgas 64. vidusskolā, Ūnijas ielā 93, notiks apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā skolēnu uzņemšanai brīvajās vietās 10. klasēs Rīgas pašvaldības vidusskolās 2021./2022. mācību gadā.

Tiem, kuri jau ir atraduši skolu ar brīvām vietām un izlēmuši pieteikties – jāatver saite: šeit>>>

Tiem, kuri grib iepazīties ar skolu sarakstu, eksāmenu paraugiem u.c. noteikumiem – jāatver saite: šeit>>>


Skolēniem nepieciešamie individuālie mācību piederumi mācību gadam

Sarakstu skatiet šeit>>>


Mācību satura apguve drošā vidē klātienē

Covid-19 ir vīrusa infekcijas slimība ar ļoti augstu lipīguma pakāpi, kura pirms pusotra gada pasaulē izraisīja pandēmiju, kas joprojām ietekmē visas pasaules sabiedrības ierasto dzīves ritmu, ikviena cilvēka personīgo dzīvi un sabiedriskās aktivitātes. Vīruss ir dzīvs organisms un darbojas kā parazīts, kuram, lai dzīvotu un turpinātu savu dzīves ciklu, ir nepieciešams saimnieka organisms – šīs infekcijas gadījumā tas ir cilvēks. Vakcinēts cilvēks, kuram pret šo vīrusu izveidojušās antivielas, nomāc vīrusa veidošanos cilvēka organismā vai pilnībā vīrusu iznīcina. Vīruss iet bojā vai novājinās, un līdz ar to tiek pārtraukta vīrusu pārvietošanās ķēde no viena cilvēka uz otru un vīrusu cirkulācija sabiedrībā.
Pasaulē ir bijušas daudzas pandēmijas, un tikai vakcinācija ir likvidējusi tādas saslimšanas kā bakas, poliomielīti, samazinājusi saslimšanu ar daudzām bērnu infekcijas slimībām pasaulē. Aicinām būt sociāli atbildīgiem un vakcinēties, lai atjaunotu iespēju organizēt kvalitatīvu izglītības procesu klātienē. Izmantojiet ātrāko iespēju, kāda šobrīd ir pieejama, lai pārtrauktu vīrusu pārvietošanās ķēdi, un vakcinējieties!
Zvaniet pa bezmaksas informatīvo vakcinācijas tālruni 8989, lai ar operatoru palīdzību izvēlētos konkrēto vakcinācijas vietu un laiku!

Inga Cimiņa: “Svinēt dzīvi, deju un dziesmu klātienē!”: Video šeit>>>
Aigars Nerips: “Lai varētu tikties un pats galvenais – sportot!”: Video šeit>>>
Inga Gudēviča: “Viss ir mūsu rokās!” Video šeit>>>
Anita Vanaga: “Tik sevi pasargā! Video šeit>>>


Informācijai

Rīgas 93. vidusskolas 10. klasēs ir pieejamas 14 brīvas vietas

Departaments ir sagatavojis un publicējis mājas lapā  informāciju par apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu skolēnu uzņemšanai uz brīvajām vietām 10.klasē Rīgas pašvaldības vidusskolās.

Skatiet informāciju šeit>>>


Topošais vidusskolēn!

Ja vēlies savu turpmāko karjeru veidot valodu, vides, sociālo zinātņu vai militārajā jomā, tad Rīgas 93.vidusskola ir Tava skola!

Attēls Iestāšanās noteikumi Rīgas 93. vidusskolā ŠEIT>>>
Attēls Iesnieguma veidlapa 10. un 11. klasēm ŠEIT>>>Attēls
Attēls Iesnieguma veidlapa 12. klasei ŠEIT>>>Attēls

Stājoties skolā, jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. vecāku iesniegums (uzrādot iesniedzēja un izglītojamā personu apliecinošu dokumentu);
  2. apliecība un sekmju izraksts par pamatizglītību;
  3. medicīnas dokumenti: forma 026 (medicīnas karte) un forma 063 (pošu karte)

Iepazīsties ar vispārējās vidējās izglītības programmas virzieniem:

Attēls Attēls


Bērnu un pusaudžu bezmaksas uzticības diennakts  tālrunis 116111

Pusaudžu resursu centrs
Rīgas filiāle: +37129164747, info@pusaudzim.lv
PRC konsultatīvais tālrunis (visa Latvija): +37125737363 (Darba dienās: 12:00 – 16:00)
Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes” diennakts telefoni
6 7222922 ///2 7722292


Sveicam!

4.b klases skolēns Mārtiņš Spruģēvics piedalījās 4.klašu spēlē “Gudrs, vēl gudrāks”.
Apsveicam Mārtiņu ar iegūto atzinību!
Paldies skolotājai Indrai Siksalietei par atbalstu!


Sveiciens visām māmiņām!

Lai apskatītu to, spied uz attēla


Pūcītes skoliņa


1918. gada 18. novembris un 1990. gada 4. maijs ir divi nozīmīgākie datumi Latvijas valsts vēsturē. Šodien aprit 31 gadi, kopš 1990. gada 4. maijā Augstākā padome ar 138 deputātu balsīm pieņēma deklarāciju “Par Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanu”. Tik vienotas izjūtas un attieksme pret notiekošo kā toreiz ir vienreizējas, un katru gadu šī diena ir svētku diena – varam sajust lepnumu, ka esam neatkarīga valsts.

Skolotāja Indra Siksaliete piedāvā interaktīvu prezentāciju 4.maija noskaņās.
Lai atvērtu spēli “Izzini Latviju” klikšķini uz uzrakstu burtiem.
Spēlē pats, uzzini jauno, pārliecinies par zināmo, iesaisti visu ģimeni.Pretendentu reģistrācija 1. klasēm

2021./2022. un 2022./2023.mācību gadiem. interesējies šeit>>>>


att


Sveicam!

Sveicam 9.a klases skolnieci Alisi Zaksi ar iegūto 2.vietu un Lauru Ziemeli ar iegūto atzinību, un 11.klases skolnieci Renāti Andiju Svenni ar iegūto 3.vietu Rīgas pilsētas vēstures  olimpiādē!

Paldies skolotājai Violai Rubenei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Attēls


Sveicam!

4.b klases skolnieks Mārtiņš Spruģēvics vasaru veltīja, lai pētītu Audruves upes krastu  – mitrāju un piedalītos vides izziņas konkursā Iepazīsti Latvijas dabu – 3. Pētījuma rezultāti tika septembrī apkopoti un iesniegti konkursam, Mārtiņš iekļuva finālā. Finālā savu pētījumu prezentēja žūrijai. Mārtiņš Spruģēvics vides izziņas konkurs;a Iapzsītsi Latvijas dabu -3, 3. – 4. klašu grupā ieguva 1. vietu. 

Attēls


Attēls


Attēls

Sveicam!

Sveicam Lauru Kalvāni un Montu Jančevsku ar iegūto 3 pakāpes diplomu Rīgas skolēnu skatuves runas konkursa 2. kārtā, kā arī sveicam Agati Jančevsku ar sekmīgu startu Rīgas skolu konkursā “Matemātiskā daudzcīņa”

Attēls Attēls