Ēdināšana

Ēdināšana

Ēdienkartes

Ēdienkarte_22.05-26.05

Ēdienkarte 29.05-30.05

 

Cienījamie skolēnu vecāki!

Ar 01.10.2020. stājas spēkā Rīgas domes Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr.1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”, kas nosaka, ka izglītojamo vecākiem  ar savu līdzmaksājumu  jāpiedalās ēdināšanas pakalpojuma maksas segšanā, ja izglītojamais neatbilst lēmumā noteiktajām sociālajām grupām brīvpusdienu saņemšanai. Skat. eklasē 12.09.2022. direktores sūtīto vēstuli vai skolas mājas lapā: https://www.r93vs.lv/edinasana/ .

Rīgas domes 24.08.2022. saistošajos noteikumos Nr.153 “Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu”, ir noteikts pienākums vecākiem slēgt līdzmaksājuma līgumu ar ēdinātāju un veikt norēķinus bezskaidras naudas veidā, lai tiktu piešķirts pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanas izmaksu segšanai.

Līdzmaksājuma līgums ar ēdinātāju nav jāslēdz, ja izglītojamais atbilst Saistošajos noteikumos noteiktajai sociālā statusa grupai, kurai noteikts pilns pašvaldības finansējums (brīvpusdienas).

Rīgas 93.vidusskolā ēdināšanas pakalpojumus nodrošina SIA “Baltic Restaurants Latvia”, saite uz ēdinātāja tīmekļa vietni – www.daily.lv .

Lai nodrošinātu mūsdienīgu un efektīvu ēdināšanas pakalpojumu līgumu un norēķinu ar izglītojamo vecākiem elektronisku apstrādi, ēdinātāji, sadarbībā ar pakalpojuma izstrādāju, ir izveidojuši platformu “Pusdienlaiks.lv”, kur vecākiem tiek piedāvāta vienkāršota līguma noslēgšana, e-maciņa izveide, iespēja sekot saviem maksājumiem, iespēja pieteikt bērna kavējumu gadījumos, kad nav nepieciešams ēdināšanas pakalpojums (līdz iepriekšējās dienas plkst.21.00).

Rosinām izmantot tieši šo iespēju, jo platformas lietošana ir ērta un pārskatāma, līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, iemaksājot e-maciņā ēdināšanai paredzētos līdzekļus (vecāku līdzmaksājums 1,15 EUR (viens eiro un piecpadsmit centi) viena ēdienreize – pusdienas; attiecīgi viena nedēļa – 5,75 EUR, viens mēnesis – 23 EUR).

Līguma slēgšana notiek e-platformā “Pusdienlaiks.lv” – distances līgums. Poga “Pieteikt bērnu”.

Saite portālam ar video pamācību:

https://pusdienlaiks.lv/  

 

Citas līguma noslēgšanas iespējas:

Līguma slēgšana, izmantojot e-parakstu:

– Ēdinātāja mājas lapā https://www.daily.lv/lv/ligumi/?obj=rigas-93-vidusskola lejupielādē līguma projektu, kas norādīts attiecīgajai izglītības iestādei, līgumu papildina ar nepieciešamo informāciju un nosūta ēdinātājam uz norādīto e-pastu: pusdienlaiks@daily.lv . Ēdinātājs pārbauda datus, paraksta līgumu ar e-parakstu un nosūta to vecākam (bērna likumiskajam pārstāvim). Vienlaikus jāvienojas par rēķina saņemšanas kārtību – e-pastā vai pa pastu.

Līguma slēgšana papīra formātā:

 1. Ja izvēlas šo iespēju, tad vecākam jāinformē klases audzinātāja/s līdz 28.septembrim16.00 par nepieciešamību slēgt līgumu papīra formā. Klases audzinātājs informāciju nodod direktores vietniecei Indrai Dukai līdz 29.septembrim plkst.12.00.
 2. Ēdinātājs, sadarbībā ar skolu, veic papīra līgumu sagatavošanu. Kad līgums būs saņemts, tas jāpapildina ar nepieciešamo informāciju un pašrocīgi jāparaksta līgumu un nodot to klases audzinātājai. Parakstot līgumu, jānorāda rēķina saņemšanas kārtība – e-pastā vai pa pastu.

Papīra līguma slēgšana un rēķina saņemšana pa pastu var būt maksas pakalpojums saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja cenrādi.

1.-4.klases skolēni (visi skolēni), 5.-12.klases skolēni, kuri atbilst noteiktajām sociālā statusa grupām brīvpusdienu saņemšanai līguma slēgšana nav nepieciešama. Lūdzu pievienoties e-platformai “Pusdienlaiks.lv”, lai varētu pieteikt kavējumu dienai, kad netiks izmantots ēdināšanas pakalpojums, sekot ēdināšanas pakalpojuma saņemšanai, sekot sava sociālā statusa izmaiņām, ja tādas ir.

Atgādinām, ka skolas kavējums jāpiesaka eklasē sadaļā “Kavējumi” kā līdz šim. Tas nav atcelts! Tātad, kamēr sistēmas tiek noregulētas, kavējums jāpiesaka gan eklasē, gan platformā https://pusdienlaiks.lv/  .

Sociālā statusa grupas, kurām noteiktas brīvpusdienas:

 • izglītojamā ģimene atbilst trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu;
 • izglītojamā ģimene ir reģistrēta Rīgas valstspilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā;
 • izglītojamam ir noteikta invaliditāte Invaliditātes likumā paredzētajā kārtībā;
 • izglītojamais ir bārenis saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma nosacījumiem;
 • izglītojamais ir atzīstams par bērnu, kura aprūpes pienākumu samaksāt par bērna ēdināšanas pakalpojumu vecāks (persona, kas realizē izglītojamā aizgādību) nepilda;
 • izglītojamam uz cita normatīvā akta pamata piešķirtas tiesības saņemt pašvaldības apmaksātu ēdināšanas pakalpojumu.

Pielikumos infografikas.
Ja jautājumi, lūdzu rakstīt direktorei eklasē vai skolas ēdinātājam sk.r93@daily.lv .
Ar cieņu
Rīgas 93.vidusskolas direktore
Gunita Kļaviņa


Informācija Rīgas pašvaldības izglītības iestādēm
25.08.2022

Rīgas valstspilsētas pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par izmaiņām pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanas finansēšanas kārtībā, paredzot atbalstu arī vairākām sociālajām grupām.

Lai audzēkņiem, vecākiem, izglītības iestādēm un ēdinātājiem atslogotu mācību gada sākumu, kas saistīts ar dažādiem jauninājumiem un izaicinājumiem, 2022. gada septembrī izglītojamo ēdināšanu tāpat kā līdz šim apmaksās no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem. Vecāku līdzmaksājums tiks piemērots no 1. oktobra. To administrēs ēdināšanas uzņēmumi, kas publiskā iepirkuma rezultātā ieguvuši tiesības sniegt ēdināšanas pakalpojumu pašvaldības izglītības iestādēs.

 1. – 4. klašu skolēniem arī turpmāk ēdināšanas izdevumi pilnā apmērā tiks segti no valsts un pašvaldības budžeta.

No pašvaldības līdzekļiem pilnā apmērā segs ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimenes atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām mājsaimniecībām vai ģimenes ar trim un vairāk bērniem ir reģistrētas Rīgas ģimeņu atbalsta reģistrā, kā arī bāreņiem, invalīdiem un bērniem, kuru aprūpes pienākumu vecāki nepilda.

Lai saņemtu sociālo palīdzību un izvērtētu atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, vienai no mājsaimniecības personām ir jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz:

– iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
– darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
– izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
– visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
– dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citus ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas.

Rīgas Sociālais dienests pieņem klientus klātienē pēc iepriekšēja pieraksta. Aicinām pieteikties apmeklējumam, zvanot uz savai dzīvesvietai tuvāko teritoriālo centru:     https://ld.riga.lv/lv/Rajona_nodalas.html

Aicinām klātienē ierasties pēc iepriekšēja pieraksta un precīzi noteiktajā laikā, lai neveidotos rindas un izvairītos no kontakta ar citiem klientiem!

Aicinām izmantot iespēju iesniegt dokumentus attālināti:
atbilstoši “Elektronisko dokumentu likuma” prasībām  parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu: soc@riga.lv

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus: e-pasts: soc@riga.lv, informatīvais tālrunis: 67105048, kā arī bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055.

Rīgas Sociālais dienests mēneša laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas izvērtēs mājsaimniecības materiālos resursus un noteiks atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam. Par pieņemto lēmumu iesniedzēju informēs Rīgas Sociālais dienests. Par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu skatīt Labklājības departamenta tīmekļvietnē sadaļā Sociālā palīdzība: https://ld.riga.lv/lv/sociala-palidziba/socialo-pabalstu-veidi-rigas-pasvaldiba-2022-gada.html

Lai pieteiktos Rīgas ģimeņu atbalsta reģistram, nepieciešams reģistrēties Rīgas valstspilsētas pašvaldības pakalpojumu portālā www.e-riga.lv (vairāk informācijas tīmekļvietnē: https://ld.riga.lv/lv/atbalsts-gimenem-ar-berniem.html).

Ja izglītojamā ēdināšanas pakalpojums pilnībā tiks segts no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, tad skolēna vecākam vai personai, kas realizē izglītojamā aizgādību, vai pilngadīgajam audzēknim nebūs jāraksta iesniegums vai jāiesniedz papildus dokumenti izglītības iestādei, kā arī nebūs jānoslēdz līgums par norēķiniem.

Savukārt, ja attiecībā uz izglītojamo ir noteikts, ka izglītojamā ēdināšanas pakalpojums tikai daļēji tiek segts no pašvaldības budžeta līdzekļiem, tad, lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu, vecākam vai pilngadīgajam audzēknim un ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam līgums par norēķiniem būs jānoslēdz.

 Izglītojamajiem, kuriem nav sociālā statusa, pašvaldība nodrošinās ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu. Vecāku līdzmaksājuma apmērs būs 1,15 eiro skolās (viena ēdienreize – pusdienas) un 2 eiro pirmsskolās (trīs ēdienreizes – brokastis, pusdienas, launags) par ēdināšanu vienā mācību dienā.

 Lai saņemtu pašvaldības līdzmaksājumu no 1. oktobra, vecākam vai pilngadīgajam audzēknim septembra mēnesī 10 dienu laikā no mācību uzsākšanas būs jānoslēdz līgums par norēķiniem ar attiecīgo ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju.

Par turpmākajiem soļiem informēsim atsevišķi.

Atgādinām, ka maksa par ēdināšanu ir jāpalielina, lai nodrošinātu kvalitatīvu un uzturvielām pilnvērtīga ēdināšanas pakalpojuma nepārtrauktību pašvaldības izglītības iestādēs pārtikas cenu un citu saistīto izmaksu straujā pieauguma apstākļos.

Vienlaikus izmaksas par pārtikas produktiem un energoresursiem pieaugušas arī inflācijas kāpuma un ģeopolitisku apstākļu dēļ.

Zemkopības ministrija, kas izstrādā valsts politiku pārtikas tirgus un pārtikas aprites jomā, sadarbībā ar izglītības iestāžu ēdinātājiem, kā arī piesaistot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, veica faktisko izmaksu aprēķinu viena izglītojamā ēdināšanai dienā.


Samaksas kārtība par ēdināšanu (launags) Rīgas 93.vidusskolā

 • Kompleksās pusdienas – brīvpusdienas:
  • Valsts apmaksā brīvpusdienas 1.-4.klasei;
  • Rīgas pašvaldība apmaksā brīvpusdienas 5.-12.klasei līdz 30.septembrim.
 • Vecāki maksā:
  • Launags 1.-2.klasēm 1€

Samaksu par launagu var veikt ar bankas pārskaitījumu līdz katras nedēļas piektdienas pusdienlaikam, apmaksājot ēdināšanu par visu nākošo nedēļu vai arī garāku periodu (piemēram – mēnesi).

 • Par neapmeklētajām dienām, kas ir savlaicīgi atteiktas, samaksātā nauda tiks novirzīta uz nākamajiem periodiem.

Nepieciešamā informācija, kas jānorāda, ja maksājat ar bankas pārskaitījumu:

 • Skolēna Vārds un Uzvārds;
 • Klase, kurā mācās;
 • Maksājuma periods (piemēram: 1.10.–5.10.2022., ja maksājat par nedēļu, vai oktobris, ja maksājat par mēnesi)

Norēķinu rekvizīti bankas pārskaitījumam:
Uzņēmums: SIA Baltic Restaurants Latvia
PVN reģ.nr.: LV40003556833
Norēķinu konts: AS Swedbank  LV34 HABA 0551 0455 750 49
Ja pārskaitījumam izmantojat AS Swedbank internetbanku, tad jūsu ērtībai varat izmantot bankas definēto maksājumu.

Informācija par kavējumiem

Skolas kavējuma gadījumā un arī atgriežoties skolā, lūdzam informēt skolas ēdnīcu līdz attiecīgās dienas plkst. 07:30 – 08:30, nosūtot SMS uz t. 25619782. Ja mēs savlaicīgi saņemam informāciju par bērna neierašanos skolā, ēdināšanas maksa par šo prombūtnes dienu nav jāmaksā.

Ar cieņu,

Daily
E-pasts: sk.r93@daily.lv
www.daily.lv