Skolas vērtības

Skolas vērtības

CIEŅA

Konstitucionāla vērtība. Tā raksturo cilvēku kā augstāko demokrātiskas tiesiskas valsts vērtību. Ikviens skolēns un skolotājs skolā jūtas labi, sadarbojas un atbalsta viens otru. Kopīgā ikdienas dzīve skolā un sadarbībā ar vecākiem balstās uz savstarpējo cieņu un izpratni.

ATBILDĪBA

Attieksme, kurai raksturīgas rūpes un pienākuma apziņa. Skolēniem, skolotājiem piemīt pozitīva attieksme pret pienākumu, rūpes par pienākuma veikšanu, akcentējot katra vērtīgumu kopīga mērķa sasniegšanā. Pienākumus veic labā kvalitātē, ievēro laika plānojumu un termiņus. Uzņemas atbildību, var uzticēties, izvērtē un apzinās savas rīcības sekas. Piemīt patstāvīgā darba spējas, lai sasniegtu mērķi.

SADARBĪBA

Kopīga darbība, kas ir saskaņota, atbalstoša. Veido pozitīvu sadarbību un cieņpilnas savstarpējās attiecības. Savstarpēji sadarbojoties korekti izsaka viedokli, uzklausa citus. Izprot savas rīcības sekas un kopsakarību ar citu darbību. Aktīvi līdzdarbojas mācību priekšmetu stundās.

Skolas vīzija atspoguļo jaunās paaudzes izaugsmi izglītojošā un estētiski sakārtotā vidē, profesionāla un radoša kolektīva darbībā.
Skolas misija ir sekmēt ikviena izglītojamā iespējas mācīties un kļūt par konkurētspējīgu, brīvu, atbildīgu, kulturālu personību.