Pulciņu darbība

Pulciņu darbība

1.-4. klašu koris

Bērnu muzikalitātes un ritma izjūtas attīstība iespējama tikai aktīvā darbībā – klausoties, dziedot, dejojot, spēlējot uz mūzikas un ritma instrumentiem. Ievērojami mūsdienu psihologi, neirologi un mūzikas pedagogi atzinuši, ka neviena cita darbība neatstāj tik spēcīgu  ietekmi uz personas emocionālo, intelektuālo un garīgo attīstību kā muzicēšana. J.Birzkops uzsver, ka bieži vien pat visvienkāršākais muzikālās saskarsmes veids ir dziedinošs cilvēka prātam, sirdij un ķermenim. 
Rīgas 93. vidusskolas 1.- 4. klašu kora dalībnieki piedalās skolas  un ārpusskolas rīkotajos pasākumos (Rīgas pilsētas koru skatēs un 2.- 4. klašu koru konkursos “Tauriņu balsis” u.c.).


Sporta dejas

,,Cilvēkam ir nepieciešama vingrošana-ķermenim un mūzika-dvēselei!" (Platons.)
Sporta deju apguve nozīmē ne tikai zināšanu un iemaņu iegūšanu šajā žanrā,bet arī gaumes veidošanos,estētisko un fizisko attīstību.Nodarbības saliedē draudzīgā, kopēju interešu vienotā kolektīvā,sekmē vispārējās kultūras izaugsmi.
Prasme dejot sarīkojumu dejas vairo katra cilvēka pašapziņu un pašcieņu,veido labas manieres,atraisītību attiecībās ar citiem cilvēkiem,tai pat laikā ievērojot sabiedriskās uzvedības normas,etiķeti. Sporta deju nodarbībās bērni iegūst noturīgas iemaņas stalti turēt augumu,pareizi kustēties,attīsta lokanību, ātrumu,izturību,kustību koordināciju.Ārsti iesaka dejot tiem, kam nepieciešama koriģējošā vingrošana. Nodarbībās tiek attīstīta muzikalitāte un ritma izjūta.Tajās apgūstam apģērba kultūras pamatus, iemaņas izraudzīties piemērotus apavus,matu sakārtojumu un kosmētiku.
Kolektīvu var apmeklēt jebkurš bērns jau no 5 gadu vecuma, lai prastu dejot dažādos pasākumos,vienkārši iemācītos populārākās disko,modes,balles un līnijdejas. Var dejas apgūt padziļināti, lai uzstātos koncertos,nokārtotu testus un iegūtu sertifikātu,piedalītos sporta deju sacensībās.
SDK ,,Duets"skolā strādā jau 30gadu.Esam piedalījušies gan Dziesmu un deju svētkos,gan neskaitāmās sacensībās un skatēs ieguvuši kausus un diplomus.Kolektīva dalībnieki ir izauguši no iesācējiem līdz pat starptautiskās klases dejotājiem.
Ja vēlaties saturīgi pavadīt brīvo laiku un attīstīt savas spējas,-pievienojaties!Gaidīsim skolas aktu zālē pirmdienās un trešdienās no pl.16.00-17.00.Nodarbības bez maksas.
SDK vadītāja D.Skrastiņa.


Tautu dejas

Rīgas 93. vidusskolas tautas deju kolektīvā ņem dalību skolēni no 1.-7. klasei. Dalība skolas deju kolektīvā dod iespēju kvalitatīvi organizēt un izmantot skolēnu brīvo laiku, veicinot skolēna fizisko attīstību un personības izaugsmi, apgūstot latviešu tautas dejas pamatus.
Deja attīsta muzikālo dzirdi, ritma izjūtu, kustību koordināciju, uzlabo stāju, kā arī veicina vispusīgu ķermeņa attīstību un personības izaugsmi. Caur deju tiek apgūta orientēšanās telpā, tiek attīstīta iztēle, mācīta saskarsme ar citiem, tiek apgūta skatuves kultūra un latviešu tautas tradīcijas. Dalība deju kolektīvā veicina tādu rakstura īpašību attīstību kā – pienākuma izjūta, cieņa pret citiem, kolektīva izjūta, patstāvība un pacietība, kā arī disciplinētība.
Tautas deju kolektīva programma ir veidota atbilstoši katra vecumposma attīstības īpatnībām un vajadzībām.
Rīgas 93. vidusskolas tautas deju kolektīvs aktīvi piedalās skolas un ārpusskolas pasākumos. Kolektīvs regulāri piedalās gan Rīgas pilsētas organizētajās deju skatēs un svētkos, kā piemēram Rīgas Dejotāju svētki, gan Valsts mēroga pasākumos, tādos kā Skolu Jaunatnes Deju svētki.


Futbols

Futbola pulciņa būtība ir nodrošināt ikvienam bērnam iespēju skolā nodarboties ar sportu, konkrētāk, futbolu, kā arī uzlabot savu fizisko attīstību. Skolēna nodarbošanās dažādos pulciņos samazina iespēju atlicināt laiku negatīvām blakus lietām, turklāt nodarbošanās ar sportu veicina vispusīgu ķermeņa attīstību, veselības nostiprināšanu, personības izveidi.