Projekti

Projekti

Projekts PuMPuRS


Rīgas 93.vidusskola īsteno Erasmus+ projektu

Rīgas 93.vidusskola 2019./2020. m.g. uzsāk stratēģiskās partnerības projektu “Efektīvas stratēģijas skolēnu lasītprasmes veicināšanā” skolu izglītības sektorā (KA201), kuru līdzfinansē Eiropas Savienības ERASMUS+ programma.
Projekta mērķis: Efektīvu lasītprasmes stratēģiju izstrāde.

Uzdevumi:

 1. Bibliotēku kā efektīvu lasītprasmes informācijas centru izveide, attīstot nepieciešamo infrastruktūru un pilnveidojot personāla kompetences lasītprasmes atbalsta sniegšanā pedagogiem, izglītojamajiem un vecākiem.
 2. Labās prakses pieredzes un inovāciju apkopošana un popularizēšana projekta dalībvalstīs.
 3. Pedagogu kompetenču pilnveidošana un attīstīšana efektīvas lasītprasmes veicināšanai.

Projekta īstenošanas termiņš: 01.09.2019. – 31.08.2022.
Projekta galvenās aktivitātes:  apmācības (viena no tām Rīgas 93.vidusskolā 2021.gada martā), konferences, labās prakses pieredzes apmaiņa, projekta vizītes skolās.
Mūsu skolas direktore Gunita Kļaviņa š.g. 14.-16.oktobrī piedalījās pirmajā projekta vizītē Gižycko izglītības attīstības centrā (Polija), parakstot sadarbības vienošanos.
Lasīšana ietekmē intelektuālo attīstību, paplašina pasaules izziņas iespējas, attīsta estētisko jutīgumu, uzlabo runu (vārdu krājums, izteiksmes stils, gramatika), veicina domāšanu, trenē atmiņu un uzmanību. Valstīs un partneru skolās lasīšanas līmenis ir atšķirīgs, taču šo faktu raksturojošie rādītāji ir daudz zemāki nekā vadošajās ES valstīs. Īstenojot projektu, mēs vēlamies palielināt skolēnu lasītāju skaitu, līdz ar to veicināt skolas un skolu bibiotēku attīstību, prestižu. Ilgtermiņā lasītprasme ir svarīga sociālās attīstības sastāvdaļa, kas ietekmē arī dzīves kvalitātes un labklājības līmeni.
Projekta partneri: Gižycko izglītības attīstības centrs (Polija) sadarbībā ar Rīgas 93. vidusskolu, Rīgas Lietuviešu vidusskolu, Jelgavas tehnikumu, Alītas profesionālās izglītības centru (Lietuva), Alītas Dzūkijas pamatskolu (Lietuva), Alītas Dainavas proģimnāziju (Lietuva), Rydzevo sākumskolu (Polija), Gyžicko pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi Nr.4 (Polija), Gižycko elektronikas un informācijas tehnoloģiju skolu (Polija).


“Izglītība izaugsmei 2019”
Projektu konkurss „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”
Rīgas 93.vidusskolas projekts
“Mācies ar prieku. Dzīvo ar mērķi.”

Projekts tiek finansēts Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra projektu konkursa „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” ietvaros.
Projekta mērķis: Pilnveidot pedagogu profesionālās kompetences, lai sniegtu atbalstu izglītojamajiem mācīšanās mērķu izvirzīšanā un pašvadības prasmju attīstīšanā.
Projekta īstenošanas termiņš: 01.11.2018. – 31.05.2019.
Projekta īstenotājs: Rīgas 93.vidusskola
Projekta mērķauditorija: Rīgas 93.vidusskolas pedagogi
Projekta galvenās aktivitātes:
04.01.2019. – Labās prakses piemēri Latvijā projekta “Skola 2030” pilotskolā, meistarklase pedagogiem.
05.02.2019. – MK vadītāju profesionalitātes pilnveide “Mācību satura un pieejas uzsvari jaunajā pamatizglītības standartā”
14.03.2019. – Kursi pedagogiem “Stundu vērošana – stundu kvalitātes un skolotāju profesionālisma pilnveidei”
13.06.2019. – Projekta rezultātu prezentācija forumā “Izglītība izaugsmei 2019”

Projekta finansējums: 800 EUR
Projekta īstenošanas pamats: Vienošanās Nr.1-10/RIIMC–18-38-vps, 22.11.2018.
Projekta koordinatore RIIMC: Sandra Graudiņa
Projekta kontaktpersona skolā: Daiga Stipina, Rīgas 93.vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā.


Rīgas 93. vidusskolā tiek organizētas MOT nodarbības

MOT ir programma skolēniem dzīvotprasmes apguvei. Tās mērķis ir veidot stipru jaunatni, lai novērstu bulingu, vardarbību, alkohola un narkotiku lietošanu, sociālo atstumtību un no tās izrietošās garīgās veselības problēmas. MOT misija ir veidot atvērtāku, pretimnākošāku un drošāku sabiedrību.
MOT programmas filozofijas pamatā ir 3 universālas cilvēciskās vērtības:

Drosme dzīvot – atļauties sapņot lielus sapņus, būt aizrautīgam, uzdrīkstēties pieņemt izaicinājumus, dzīvot savu dzīvi mērķtiecīgi, atbildīgi un ar prieku;
Drosme rūpēties –  ievērot līdzcilvēkus, palīdzēt tiem, kas jūtas vientuļi vai atstumti, nenosodīt, bet interesēties, izprast un akceptēt dažādus apkārtējo cilvēku dzīves aspektus, respektēt;
Drosme pateikt “nē” – atteikties no tām izvēlēm, kas kaitē pašiem vai apkārtējiem, lai pateiktu “jā” kaut kam lielākam un svarīgākam.

MOT programmu veido 12 standartizētu nodarbību cikls 12 – 15 gadus veciem jauniešiem jeb 7.- 9.klašu skolēniem, kas tiek īstenots trīs mācību gadu garumā.


Rīgas 93.vidusskolas projekts
“Brīvprātīgajā darbā iegūto kompetenču novērtēšanas sistēma
jauniešiem Rīgas 93.vidusskolā”

Projekts tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.
Projekta mērķis: Brīvprātīgā darbā iegūto kompetenču novērtēšanas sistēmas jauniešiem ieviešana Rīgas 93.vidusskolā

Projekta īstenošanas termiņš: 19.03.2018. – 19.12.2018.
Projekta īstenotājs: Rīgas 93.vidusskola
Projekta mērķauditorija: Rīgas 93.vidusskolas jaunieši no 13 gadiem (atbilstoši Jaunatnes likuma 1.pantam)
Projekta sadarbības partneri: Latvijas Jaunatnes padome
Projekta galvenās aktivitātes:
13.septembris – informatīvs seminārs – apmācības jauniešiem par brīvprātīgo darbu.
27.septembris – radošās darbnīcas par jauniešu pasākumu organizēšanu.
5.decembris – brīvprātīgā darba veicēju godināšanas pasākums.
Projekta finansējums: 1500 EUR
Projekta īstenošanas pamats: Projekta rīkojums Nr.DIKS-18-315-rs, 06.03.2018.

Projekta koordinatore: Gunita Kļaviņa, Rīgas 93.vidusskolas direktore


ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” projekta numurs: 8.3.4.0/16/1/001
Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 1.marts– 2022. gada 31. decembris
Projekta mērķis:

 • Mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu;
 • Veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Projekta īstenotājs:

 • Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Projekta mērķauditorija:

 • 5.-12.klašu izglītojamie.

Sadarbības partneri:

 • Pašvaldība;
 • Skola;
 • Sociālais dienests ;
 • Bāriņtiesa.
 • Nevalstiskās organizācijas

Projekta grupas koordinators Rīgas 93.vidusskolā:

 • Sintija Gerdena

Plānotās aktivitātes:

 • Bērnu un jauniešu ar risku pārtraukt mācības un pamest skolu identificēšana un konkrētu risku noskaidrošana;
 • Individuālu atbalsta pasākumu plānu izveide;
 • Individuālo konsultāciju un individuālo atbalsta pasākumu nodrošināšana.

Projekta īstenošanas pamats:
2016. gada 12. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi”.


“Comenius” projekts “Music bewegt Europa – Kulturelles Leben in europeischen Schulen

Rīgas 93.vidusskola no 2013.-2015.gadam piedalās Comenius projektā „Music bewegt Europa – Kulturelles Leben in europeischen Schulen“.  Projekta vadošā valsts ir Vācija, dalībvalstis – Latvija, Igaunija, Somija, Itālija un Ungārija. Projekta ietvaros mēs vēlētos skolēniem mācīt kultūru kā visaptverošu katrā no valstīm. Svarīga ir arī tolerance, draudzība un izpratne par katrai tautai svarīgo, nacionālo multikulturālā sabiedrībā.

Projekta mērķa grupa ir  skolēni no 6 līdz 10 gadiem, kā arī skolēni ar speciālām vajadzībām, kurus integrē vispārizglītojošajā skolā, skolotāji un citas iesaistītās personas, arī vecāki.

Izjūtot atšķirīgo mūzikā, mākslā, dejā, valodā, skolēni gūst personīgo pieredzi un iespēju salīdzināt, veidot draudzīgas attiecības, saskatīt atšķirīgajā kultūras vērtības. Projekta ietvaros skolēni un skolotāji piedalīsies mūzikas stundās, dejos, ies rotaļās, dziedās, spēlēs teātri, gatavos tautas mūzikas instrumentus, lai izprastu tautu ritmus, melodijas, intonācijas, kā arī mūzikas saturu. Tādēļ projekta aktualitāte ir mūzika, deja un kultūra kopumā.

Sīkāk par projekta laikā paveikto skatīt šeit -> Comenius projekts 2013-2015