Programmas_rezervee

Programmas_rezervee

programms Pamatizglītības programma

  • 2021./2022.m.g.  – 1., 2., 4., 5., 7., 8.klase
  • 2022./2023.m.g.  – visas klases
1.klase 2.klase 3.klase 4.klase 5.klase 6.klase 7.klase 8.klase 9.klase
Valodu mācību joma
latviešu valoda 6 6 6 5 5 4 3 3 3
angļu valoda – 1.svešvaloda 1 2 3 2 2 2 2 2 4
krievu/vācu valoda – 2.svešvaloda 1 2 2 2 2 3
Sociālā un pilsoniskā joma
sociālās zinības 1 1 1 1 1 1
sociālās zinības un vēsture 2 2 3
Latvijas un pasaules vēsture 2 2 2
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
vizuālā māksla 2 2 1 1 1 1 1 1 1
mūzika 2 2 2 2 2 1 1 1 1
literatūra 1 1 2 2 2 2
teātra māksla 2 1
Dabaszinātņu joma
dabaszinības 2 2 2 2 2 2
ķīmija 2 2
fizika 2 2
bioloģija 2 2 2
ģeogrāfija 2 2 2
Matemātikas mācību joma
matemātika 4 4 4 5 6 5 5 5 5
Tehnoloģiju mācību joma
dizains un tehnoloģijas 2 1 2 1 1 2 2 2
datorika 1 1 1 2 2 1
inženierzinības 1
Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
Sports un veselība 2 3 3 3 3 3 3 3 3
22 23 24 26 28 30 32 34 34

programms Vispārējās vidējās izglītības programmas valodu un sociālo zinātņu virziens

  • no 2021./2022.mācību gada 10., 11.klasē,
  • no 2022./2023.mācību gada 10. – 12.klasē:

Izglītības programmas kursu un stundu plāns ar stundu skaitu nedēļā katrā klasē, nedēļā kopā un trijos gados kopā:

Nr.p.k. Mācību joma Mācību priekšmets Trijos gados  Nedēļā 10.kl. 11.kl. 12.kl.
1. Valodas Latviešu valoda I 210 6 3 3
2. Latviešu valoda un literatūra II 210 6 6
3. Pirmā svešvaloda I (angļu valoda) 210 6 3 3
4. Otrā svešvaloda I (vācu vai krievu valoda) 210 6 2 2 2
5. Pirmā svešvaloda II (angļu valoda) 210 6 6
6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma Vēsture un sociālās zinātnes I 210 6 3 3
7. Sociālās zinātnes II 210 6 6
8. Kultūras izpratne un

pašizpausme mākslā

Kultūra pamati 105 3 3
9. Literatūra I 210 6 3 3
10. Dabaszinātnes Fizika I 210 6 3 3
11. Ķīmija I 210 6 3 3
12. Bioloģija I 105 3 3
13. Ģeogrāfija I 105 3 3
14. Matemātika Matemātika I 420 12 6 6
15. Tehnoloģijas Programmēšana I 210 6 2 2 2
16. Veselības, drošības un

fiziskās aktivitātes mācību joma

Sports un veselība 315 9 3 3 3
17. Starpdisciplinārs kurss Projekta darbs 70 2 2
18. Specializētie izvēles kursi* Valsts aizsardzības mācība  vai Publiskā uzstāšanās un Kolektīvās muzicēšanas pamati vai Vizuāli plastiskās mākslas pamati 140

 

4

 

2 2
19. Trešās svešvalodas pamati (krievu vai vācu valoda) vai Filozofija un Ekonomikas pamati 140 4 4
20. Filozofija vai Ekonomikas pamati vai Psiholoģija 70 2 2
Kopā: 3780 108 36 36 36

* Specializētais kurss tiek realizēts, ja minimālais izglītojamo skaits kursā  ir 8 (astoņi).

programms Vispārējās vidējās izglītības programmas vides un sociālo zinātņu virziens

  • no 2021./2022.mācību gada 10., 11.klasē,
  • no 2022./2023.mācību gada 10. – 12.klasē:

Izglītības programmas kursu un stundu plāns ar stundu skaitu nedēļā katrā klasē, nedēļā kopā un trijos gados kopā:

Nr.

p.k.

Mācību joma Mācību priekšmets Trijos gados  Nedēļā 10.kl. 11.kl. 12.kl.
1. Valodas Latviešu valoda I 210 6 3 3
2. Pirmā svešvaloda I (angļu valoda) 210 6 3 3
3. Otrā svešvaloda I (vācu vai krievu valoda) 210 6 2 2 2
4. Pirmā svešvaloda II (angļu valoda) 210 6 6
5. Sociālā un pilsoniskā mācību joma Vēsture un sociālās zinātnes I 210 6 3 3
6. Sociālās zinātnes II 210 6 6
7. Kultūras izpratne un

pašizpausme mākslā

Kultūra pamati 105 3 3
8. Literatūra I 210 6 3 3
9. Dabaszinātnes Fizika I 210 6 3 3
10. Ķīmija I 210 6 3 3
11. Bioloģija I 105 3 3
12. Ģeogrāfija I 105 3 3
13. Ģeogrāfija II 210 6 6
14. Matemātika Matemātika I 420 12 6 6
15. Tehnoloģijas Programmēšana I 210 6 2 2 2
16. Veselības, drošības un

fiziskās aktivitātes mācību joma

Sports un veselība 315 9 3 3 3
17. Starpdisciplinārs kurss Projekta darbs 70 2 2
18. Specializētie izvēles kursi* Valsts aizsardzības mācība  vai Publiskā uzstāšanās un Kolektīvās muzicēšanas pamati vai Vizuāli plastiskās mākslas pamati 140

 

4

 

2 2
19. Trešās svešvalodas pamati (krievu vai vācu valoda) vai Filozofija un Ekonomikas pamati 140 4 4
20. Filozofija vai Ekonomikas pamati vai Psiholoģija 70 2 2
Kopā: 3780 108 36 36 36

* Specializētais kurss tiek realizēts, ja minimālais izglītojamo skaits kursā  ir 8 (astoņi).