Par skolu

Par skolu

Rīgas 93.vidusskola ir Rīgas pašvaldības 1988.gadā dibināta un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.

Rīgas 93.vidusskolas darbības pamatmērķi:

 • Īstenot vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.
 • Sekmēt skolēna personības veidošanos un attīstību mācību un interešu izglītībā.
 • Nodrošināt kvalitatīvu un estētiski labvēlīgu mācību vidi.
 • Stimulēt un vadīt skolotāju un skolas personāla profesionalitātes izaugsmi, atbilstoši skolas darba prioritātēm.
 • Pilnveidot skolas sadarbību ar pašvaldību un citiem partneriem projektu, kultūrizglītojošajā un sporta jomā.

Skolas audzēkņiem tiek piedāvāta iespēja attīstīt savas spējas arī interešu izglītības programmās. Nodarbības notiek no mācībām brīvajā laikā. Skola dažāda vecuma audzēkņiem piedāvā šādas interešu izglītības programmas: 

 Kultūrizglītības jomā:

 • Dejas mākslas (tautas dejas, sporta dejas).
 • Mūzikas (kori, ansambļi).

Sporta izglītības jomā:

 • Individuālais sporta veids – vieglatlētika
 • Sporta spēles (basketbols, volejbols, rokasbumba, futbols, florbols);

Skolas darba stiprās puses:

 • Skolā īstenotās mācību programmas ir licencētas un akreditētas atbilstoši prasībām;
 • Mācību programmas saturiskā ziņā atbilst skolēnu un sabiedrības vēlmēm;
 • Mācību programmas saskaņotas ar izglītības standartu prasībām;
 • Ir pieejama metodika mācību metožu daudzveidības nodrošināšanai;
 • Ir vienotas prasības skolēnu mācību darba organizācijai;
 • Skolēnu sasniegumu uzskaite un analīze tiek veikta mācību priekšmetu skolotāju metodiskajās komisijās, sekmējot izglītības kvalitātes paaugstināšanu ar metodikas un mācību līdzekļu pilnveidi;
 • Skolā pieejama psihologa, logopēda, sociālā pedagoga, medmāsas palīdzība;
 • Tiek īstenotas sporta un interešu izglītības programmas;
 • Skola veic profesionālās orientācijas un karjeras attīstības darbu mācību darbā klašu audzinātāju stundās un ārpusstundu aktivitātēs;
 • Tiek veikti profilaktiskie pasākumi skolēnu veselības aprūpē;
 • Skolas telpas ir koptas un estētiski noformētas;
 • Skolā tiek rīkoti pasākumi kopības apziņas veidošanai un nostiprināšanai;
 • Skolas īstenojamās mācību programmas pamatos nodrošinātas ar nepieciešamajiem resursiem;
 • Nemitīgi tiek atjaunota skolās materiāltehniskā bāze.